Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP)

Medicare

Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob uas xav tau tshwj xeeb yog dab tsi?

H0271-005 -000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00 *

*Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem Extra Help.

Daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO) muab cov kev pab ntau dua qhov Original Medicare rau koj, tas nrho yog qis txog li $0 them daim phiaj tus nqi (premium). Koj yuav ceev tau tas nrho koj qhov Medicaid cov kev pab, thiab ntxiv ntau yam ntxiv.

  • Tshawb xyuas Kev Tsim Nyog tau txais (xws lis qhib qhov rai)

1-844-812-5967 TTY: 711 8:00 AM txog 8:00 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim tiam

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

Khoom Noj, OTC thiab Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab Dej

Credit (nyiaj khes div) $146 txhua hli txhawm rau them rau cov khoom noj khoom haus uas muaj txiaj ntsig zoo rau lub cev, cov khoom lag luam OTC thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

Qhov nyiaj pab cuam $3000 rau cov kev pab cuam ntsig txog kev kho hniav uas tau txais kev pab them nqi duav roos xws li cov kev tu ntxuav kom huv si, cov kev ntsaws hniav, cov looj hniav, cov cag hniav, cov kev rho hniav thiab cov lo hniav Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis muaj npe thiab hom muaj npe muaj xam nrog rau hom Optum® Xa Ncaj Qha Tuaj Rau Tom Tsev tib si Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

$0 tus nqi sib koom them (copay) rau 36 cov kev caij tsheb mus thiab los rau ntawm cov sij hawm teem ntsib kws kho mob uas tau tso cai thiab mus rau cov khw muag tshuaj kom tau cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau ib qho kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab qhov nyiaj pab cuam $300 rau cov ntug iav los sis cov tsom iav npuab lub ntsiab muag Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

Kev xa zaub mov noj

28 cov pluas mov uas xa txog ntawm vaj tsev uas siv tau rau 14 hnub tom qab txhua zaus ntawm kev nyob pw kho hauv tsev kho mob ntawm tus neeg mob uas pw kho hauv tsev kho mob

Tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob (Nurse Hotline)

Tham nrog ib tus kws tu neeg mob uas muaj ntaub ntawv raug cai (registered nurse) hais txog koj cov lus nug los sis cov kev txhawj xeeb uas cuam tshuam txog fab kev noj qab haus huv thaum twg los tau, hnub twg los tau los sis hmo twg los tau yam tsis xam nqi dab tsi li

Kev pab tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ceev (personal emergency response system (PERS))

Lub cuab yeej koos pis tawj xwm txheej kub ntxhov ceev uas txawj yaig txhawm rau kom tau txais kev pab 24 xuab moos toj ib hnub

Muaj phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob ntawm PPO pab rau sawv daws

Kev ywj pheej mus ntsib ib tus kws muab kev saib xyuas kho mob twg los tau uas lees txais Medicare thiab tsis tas yuav tsum muaj cov ntawv xa tauj mus kho rau lwm qhov chaw

Kev pab tiv thaiv mob nkeeg

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau kev saib xyuas kho mob rau fab kev tiv thaiv kab mob, muaj xam nrog rau cov kev kuaj ntsuas mob ntsig txog lub cev, ntsig txog koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas), cov kev kuaj ntsuas mob thiab ntau yam ntxiv

Kev mus kuaj xub thawj

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau cov kev mus ntsib kws kho mob rau kev saib xyuas kho mob thaum xub thawj txhawm rau pab koj kom koj tau txais qhov kev saib xyuas kho mob uas koj xav tau

Renew Active® Kev Pab Rau Kev Mus Qoj Ib Ce Kom Txhob Muaj Mob

Nyob twj ywm nrog qhov kev ua tswv cuab rau ntawm lub chaw qoj ib ce pab dawb los ntawm Renew Active®

Kev mus kho ko taw li ib txwm

4 cov kev mus ntsib kws kho mob rau kev saib xyus kho ko taw li ib txwm rau tus nqi sib koom them (copay) $0 txhua zaus ntawm kev mus ntsib kws kho mob rau kev txiav zas rau rau taw thiab lwm cov kev kho mob ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev tiv thaiv kab mob uas tau txais kev pab them nqi duav roos

Cov txiaj ntsig kev hnov lus txhua hnub

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau kev tshuaj xyuas pob ntseg li ib txwm thiab $3600 qhov nyiaj pab cuam rau ib qho kev xaiv txog ntawm OTC thiab cov cuab yeej pab kev hnov lus uas muaj lub npe cim lag luam Kawm paub ntau ntxiv txog qhov nyiaj pab no

UnitedHealthcare® HouseCalls

Kev mus ntsib tus neeg mob kiag rau ntawm tsev txhua xyoo nrog ib tus neeg ua txoj hauj lwm kho mob txhawm rau pab kom koj muaj kev noj qab haus huv zoo tshaj plaws hauv nruab nrab ntawm cov kev mus ntsib kws kho mob tas li ntawd

UnitedHealthcare® Cov Phaj Tshab Rau Tus Tswv Cuab

Tam li yog ib tus tswv cuab ntawm UnitedHealthcare, yuav tau txais cov phaj tshab rau kev txais ib zaug kev mus ntsib kws kho mob rau kev kuaj xyuas kev noj qab nyab xeeb ib lub xyoos puag ncig, kev mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv mob khaub thuas, thiab ntau yam ntxiv

Cov kev siv cuab yeej ntsib kws kho mob nyob deb sib tham

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau cov kev mus ntsib kws kho mob uas pom ntsej muag saum huab cua (virtual visits) txhawm rau sib tham txog cov kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv ntawm fab kev kho mob thiab kev puas siab puas ntsws nyob rau ntawm tsev

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP)

Daim Phiaj Tus Nqi Them Txhua Hli rau Cov Neeg uas tau txais Kev Pab Ntxiv los ntawm Medicare los Pab Them rau lawv Cov Nqi Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Yog hais tias koj tau txais kev pab ntxiv los ntawm Medicare los pab them rau koj qhov Medicare cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj daim phiaj tus nqi them txhua hli yuav qis dua uas yog tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv los ntawm Medicare. Qhov nyiaj uas koj tau txais ntawm qhov kev pab ntxiv yuav txiav txim seb koj yuav tau them txhua hli tas nrho npaum cas thaum yog ib tus tswv cuab hauv peb daim Phiaj.

Lub kem no ua kom pom tias koj qhov nyiaj them txhua hli yuav yog npaum cas yog hais tias koj tau txais qhov kev pab ntxiv.

Koj theem ntawm qhov kev pab ntxiv Tus Nqi Them Txhua Hli (Monthly Premium)*
100% $0.00

*Qhov no tsis xam Medicare Part B tus nqi them (premium) uas tej zaum koj yuav tau them.

Yog hais tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv, koj hu tau rau tus xov tooj no saib seb koj puas muaj cai tau txais:

  • 1-800-Medicare los sis cov neeg siv TTY hu rau 1-877-486-2048 (24 xuab moos ib hnub/7 hnub ib lim piam),
  • Koj Lub Xeev Qhov Medicaid Lub Chaw Ua Hauj Lwm, los yog
  • Hu rau Social Security Administration ntawm 1-800-772-1213. Cov neeg siv TTY yuav tsum hu rau 1-800-325-0778 txij thaum 7 a.m. rau 7 p.m., Monday txog Friday.

Koj cov kev xav tau rau koj li kev noj qab haus huv yog ib qho tseem ceeb. Cov ntawv no yuav pab tau koj kom ntseeg tau tias koj tau txais qhov kev pab them nqi rau uas zoo rau koj.

Cov ntawv no muaj xws li Ntawv Ceeb Toom Txhua Xyoo hais txog Cov Kev Hloov Pauv, Pov Thawj ntawm qhov Pab Them Rau, Cov Ntawv Teev Cov Npe Tshuaj Uas Them Rau, Medicare Plan Cov Kev Ntaus Nqi Hnub Qub, Cov Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob Npe, Ntsiab Lus hais txog Cov Kev Pab, Lwm yam ntaub ntawv uas rub tau los.

Cov Ntaub Ntawv Rub Tau Los (qhib rau modal window)

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tswv Cuab

Saib Cov Ntaub Ntawv Uas Muaj (qhib qhov modal window)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink