Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb Cov ntsiab lus tseem ceeb

Indiana cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Yog xav paub ntxiv txog cov phiaj hauv koj lub xeev, saib Indianaqhov homepage.

3  cov kev tshawb nrhiav tau rau Indiana

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H0271-005-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Adams, Allen, Bartholomew, Benton, Blackford, Boone, Brown, Carroll, Cass, Clark, Clay, Clinton, Crawford, Daviess, DeKalb, Dearborn, Decatur, Delaware, Dubois, Elkhart, Fayette, Floyd, Fountain, Franklin, Fulton, Gibson, Grant, Greene, Hamilton, Hancock, Harrison, Hendricks, Henry, Howard, Huntington, Jackson, Jasper, Jay, Jefferson, Jennings, Johnson, Knox, Kosciusko, La Porte, Lagrange, Lake, Lawrence, Madison, Marion, Marshall, Martin, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Newton, Noble, Ohio, Orange, Owen, Parke, Perry, Pike, Porter, Posey, Pulaski, Putnam, Randolph, Ripley, Rush, Scott, Shelby, Spencer, St. Joseph, Starke, Steuben, Sullivan, Switzerland, Tippecanoe, Tipton, Union, Vanderburgh, Vermillion, Vigo, Wabash, Warren, Warrick, Washington, Wayne, Wells, White, thiab Whitley.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Cov kev pab kho hniav

  Ntau txog $3000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Khoom Noj, OTC, Tej Khoom Siv Txhua Yam

  $110 ib hlis mus yuav khoom noj uas muaj txiaj ntsig rau lub cev thiab cov khoom OTC los sis them cov nqi khoom siv

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice Select (PPO D-SNP)

H0271-054-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Adams, Allen, Bartholomew, Benton, Blackford, Boone, Brown, Carroll, Cass, Clark, Clay, Clinton, Crawford, Daviess, DeKalb, Dearborn, Decatur, Delaware, Dubois, Elkhart, Fayette, Floyd, Fountain, Franklin, Fulton, Gibson, Grant, Greene, Hamilton, Hancock, Harrison, Hendricks, Henry, Howard, Huntington, Jackson, Jasper, Jay, Jefferson, Jennings, Johnson, Knox, Kosciusko, La Porte, Lagrange, Lake, Lawrence, Madison, Marion, Marshall, Martin, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Newton, Noble, Ohio, Orange, Owen, Parke, Perry, Pike, Porter, Posey, Pulaski, Putnam, Randolph, Ripley, Rush, Scott, Shelby, Spencer, St. Joseph, Starke, Steuben, Sullivan, Switzerland, Tippecanoe, Tipton, Union, Vanderburgh, Vermillion, Vigo, Wabash, Warren, Warrick, Washington, Wayne, Wells, White, thiab Whitley.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Cov kev pab kho hniav

  Ntau txog $1000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Khoom Noj, OTC, Tej Khoom Siv Txhua Yam

  $50 ib hlis mus yuav khoom noj uas muaj txiaj ntsig rau lub cev thiab cov khoom OTC los sis them cov nqi khoom siv

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

Puas xav tau kev pab nrhiav daim phiaj?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect


Hoosier Care Connect yog ib qho kev pab cuam uas muab kev pab rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog siab lawm, qhov muag tsis pom kev los yog xiam oob qhab, suav nrog rau cov me nyuam nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu, thiab cov uas muaj tus saib xyuas ntawm lub Xeev.

Adams, Allen, Bartholomew, Benton, Blackford, Boone, Brown, Carroll, Cass, Clark, Clay, Clinton, Crawford, Daviess, DeKalb, Dearborn, Decatur, Delaware, Dubois, Elkhart, Fayette, Floyd, Fountain, Franklin, Fulton, Gibson, Grant, Greene, Hamilton, Hancock, Harrison, Hendricks, Henry, Howard, Huntington, Jackson, Jasper, Jay, Jefferson, Jennings, Johnson, Knox, Kosciusko, La Porte, Lagrange, Lake, Lawrence, Madison, Marion, Marshall, Martin, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Newton, Noble, Ohio, Orange, Owen, Parke, Perry, Pike, Porter, Posey, Pulaski, Putnam, Randolph, Ripley, Rush, Scott, Shelby, Spencer, St. Joseph, Starke, Steuben, Sullivan, Switzerland, Tippecanoe, Tipton, Union, Vanderburgh, Vermillion, Vigo, Wabash, Warren, Warrick, Washington, Wayne, Wells, White, thiab Whitley.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Nrhiav ib tus Kws Kho Mob

  Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Tus Kws Kho Mob txhawm rau saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network los sis txhawm rau nrhiav ib tug kws kho mob tshiab.

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav thiab kev kho hniav.

 • Kho Qhov Muag Pom Kev

  Kev kuaj qhov muag li ib txwm thiab cov tsom iav looj qhov muag raws li kws kho mob sau ntawv yuav raug them nyiaj pab.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink