Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Minnesota, peb tau pab them nqi kho mob rau koj

Kev pab them nqi kho mob uas tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Kawm paub txog cov phiaj xwm kho mob UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) uas yuav los txog rau xeev Minnesota sai no.

Kev pab tib neeg yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas peb ua

Txhua leej neeg hauv Minnesotans tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid. Peb zoo siab heev uas yuav tau tshaj tawm tias pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2022 peb yuav muab cov phiaj xwm kho mob UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) los pab rau Cov Neeg Hauv Xeev Minnesota kom tau txais kev noj qab haus huv — thiab noj qab nyob zoo. Peb pab them rau cov neeg laus, cov neeg muaj mob xiam oob khab, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam yaus nrog peb cov phiaj xwm Minnesota Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid).

Tau daim phiaj kho mob uas muab tau kev pab rau koj ntau ntxiv. UnitedHealthcare muaj ib lub chaw (network) tus kws muab kev pab kho mob loj nyob hauv Minnesota. Qhov ntawd ua rau koj muaj kev xaiv ntau dua los xaiv cov kws kho mob thiab cov kws kho mob txawj tshwj xeeb kom haum rau koj cov kev xav tau fab kev kho mob. Peb kuj tseem muab cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom tshwj xeeb ntxiv, uas tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv hauv koj lub neej tiag tiag.

Txog rau kev pab hom lus hais

Kev Ua Raws Txoj Cai

Yog xav paub txog kev sau ib daim ntawv tsis txaus siab hais txog kev ntxub ntxaug ces saib daim ntawv ceeb toom hauv qab no:

Daim Ntawv Ceeb Toom Hais Txog Tsis Pub Muaj Kev Ntxub Ntxaug thiab Kev Pab Hom Lus Hais | UnitedHealthcare Community Plan: Cov Phiaj Xwm Npaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Medicare thiab Medicaid

Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Haiv Neeg American Indian (AI)

Haiv Neeg American Indians tseem tuaj yeem ua tau mus ntxiv los sis pib siv cov chaw kuaj mob ntawm pawg neeg tsawg thiab Cov Kev Pab Kho Mob Rau Haiv Neeg Indian (Indian Health Services (IHS)) tau. Peb yuav tsis xav tau kev pom zoo ua ntej los sis ua kom muaj kev cuam tshuam rau koj kom tau txais kev pab cuam ntawm cov chaw kho mob no. Hais txog rau cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 65 xyoo thiab laus dua ntawd qhov nod xam muaj nrog rau cov kev pab uas Zam Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog (Elderly Waiver (EW)) uas nkag cuag kev pab tau los ntawm haiv neeg tsawg. Yog tias tus kws kho mob los sis lwm tus kws kho mob hauv ib pawg neeg tsawg los sis lub chaw kuaj mob IHS xa koj mus rau tus kws muab kev pab kho mob hauv peb lub network, peb yuav tsis xav kom koj mus ntsib koj tus kws kho mob xub thawj ua ntej xa mus.

Saib seb yog vim li cas cov neeg hauv Minnesota thiaj li xaiv UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Ntau yam ntawm cov kws kho mob hauv network
 • Kev hu xov tooj mus ntsib kws kho mob txhawm rau tshuaj xyuas kev mob nkeeg tsis tau them nqi
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi li

Pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2022, UnitedHealthcare Community plan hnov muaj kev zoo siab yuav tau los pab rau 7-lub nroog, cheeb tsam Ntawm Cov Nroog Loj uas muaj UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid). Qhov nod xam muaj xws li cov nroog Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott thiab Washington.

Kev xaiv phiaj xwm kho mob hauv lub xyoo ntawm MN rau UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) yuav xaus rau hnub tim 12/7/2022

Koom nrog peb cov dej num hais txog rov qab-mus rau-tom tsev kawm ntawv! Rov qab los sai sai no txhawm rau kawm paub ntau ntxiv.

Nws yog koj li kev noj qab haus huv. Nws yog koj qhov kev xaiv.

Txhua leej tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid.

Qhov ntawd suav nrog cov neeg muaj hnub nyoog tsis muaj tub ki, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam.  

Yog tias qhov ntawd yog koj, mus saib hauv UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota.

Peb muaj cov kev pab thiab ntau yam ntxiv uas yuav muaj tau ib qho kev txawv txav rau hauv koj lub neej. Tas nrho yuav tsis muaj tus nqi los yog muaj tus nqi qis rau koj them.

 • Nrhiav tau ib tus kws kho mob uas koj ntseeg siab hauv peb lub network
 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav
 • Kev pab them rau kev kho qhov muag
 • Kev thauj mus ntsib thiab rov qab los ntawm cov kev teem caij mus ntsib kws kho mob
 • 24/7 NurseLine los teb koj cov lus nug txog kev noj qab haus huv

Muaj tej thaum, koj kuj yuav xav tau kev pab me ntsis ntxiv. Tau txais kev pab ntau ntxiv hauv UnitedHealthcare.

 • Tau phaj tshab rau txoj kev ceev koj thiab koj tus me nyuam kom tsis muaj mob
 • Tau ua tswv cuab hauv lub koom haum rau cov hluas yam tsis tau them nyiaj rau qhov kev koom nrog rau hauv Boys & Girls Clubs
 • Kev ntsib kws kho mob sib tham nyob deb Dr. Chat hauv video
 • Nkag cuag tau rau kev xav tau kev pab rau kev txhawb nqa kev nyuaj siab mob hlwb

Peb tseem muaj cov chaw muaj kev pab los pab koj kom koj tau txais feem ntau ntawm koj daim phiaj. Uas muaj xws li:

 • Cov Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab
 • Kev Pab Txhawb Fab Kev Pab Kho Mob Rau Tib Neeg
 • Cov Twj Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv
 • Kev Tswj Xyuas Mob Nkeeg

Mus saib mnsure.org seb koj puas muaj feem tau txais.

Yuav pab koj nyob ib lub neej noj qab haus huv dua qub.

Peb nyob ntawm no txhawm rau pab koj Minnesota.

Nco ntsoov xaiv UnitedHealthcare Community Plan.

Thiab tau daim phiaj uas pab tau koj ntau dua.

Yog xav paub ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan, mus saib UHCCP dot com forward slash Minnesota 

Minnesota cov phiaj xwm kho mob tus nqi qis yog $0


Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus

 • Tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis
 • Cov poj niam cev xeev tub thiab cov me nyuam yaus
 • Cov neeg laus tsis muaj me nyuam 
 • Cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab

Minnesota Special Needs Basic Care (SNBC) Medicaid Nkaus Xwb

 • Tus xov tooj hu tau rau kws tu neeg mob 24 xuaj moos los teb cov lus nug txog koj kev noj qab haus huv
 • Kev Lis Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Mob (Care Coordination)
 • Cov tswv yim qhia kom nyob tsis muaj mob los pab koj kom noj qab nyob zoo
 • Qhov kev xaiv los koom nrog ib pawg neeg sib tham txog kev tawm tswv yim txog daim phiaj cov kev pab cuam kho mob
 • Tej zaum koj yuav tau txais cov kev pab ntau dua uas yog nyob ntawm seb koj xaiv daim phiaj kho mob SNBC twg. Tiv tauj mus rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab kom paub ntxiv

Minnesota Senior Care Plus (MSC+)

 • Ntau tus kws kho mob thiab tsev kho mob
 • Kev hu xov tooj mus ntsib kws kho mob txhawm rau tshuaj xyuas kev mob nkeeg tsis tau them nqi
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi them li
 • Tsis tau them nqi dab tsi rau cov kev pab thiab cov kev pab cuam feem ntau
 • Kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb sib tham
 • Lub Sanvello app los pab tsim kho kev mob puas hlwb kom zoo dua qub
 • Xa cov pluas noj thiab khoom noj tuaj
 • Cov kev pab cuam los pab nrhiav vaj tsev nyob ruaj khov 

MinnesotaCare

 • Tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis
 • Cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab
 • Txhua lub hnub nyoog

Cov khoos kas tshwj xeeb rau Minnesota

woman-power-walking

Kev koom tes ntawm Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club)

Yog hais tias koj tus me nyuam yog ib tus tswv cuab uas muaj hnub nyoog (6–17) xyoo, lawv muaj cai tsim nyog tau txais kev ua ib tus tswv cuab yam tsis tau them nqi nyob hauv Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club) nyob ntawm lub koom haum uas yuav koom nrog. Puas muaj lus nug dab tsi? Tso tseg peb qhov chaw nyob Saint Paul.

690 Jackson St.
Saint Paul, MN 55130

Muaj cov neeg sawv cev ntawm UnitedHealthcare Community Plan los pab teb cov lus nug thiab npaj kom txhij rau koj.

Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club) nyob hauv Minnesota muab lub chaw nyab xeeb thiab xis nyob rau cov me nyuam yaus rau lawv ua si thawm sij hawm khoom. Cov koom haum qhib thaum cov tsev kawm ntawv tsis kawm lawm, thiab npaj kom muaj tej huab cua ib puag ncig zoo rau kev tsim kev sib raug zoo, tsim tus cwj pwm thiab muaj kev lom zem. Qhov kev ua tswv cuab muaj xws li cov khoos kas pab tom qab kawm ntawv, kev cob qhia thiab pab ua tej hauj lwm hauv vaj tsev.

fruits-vegetables

Cov Phiaj Xwm Kho Mob Medical Assistance (Medicaid) thiab MinnesotaCare 101: Yam uas yuav raug them rau

Cov Phiaj Xwm Kho Mob Minnesota Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) yuav pab them rau:

 • Kev saib xyuas kho mob tus zoo thiab tus muaj mob
 • Kev saib xyuas kev cev xeeb me nyuam
 • Kev saib xyuas cov mob mus ncua sij hawm ntev
 • Kev saib xyuas kho hniav, kho qhov muag thiab kho pob ntseg kom hnov lus
 • Kev saib xyuas kho mob hauv tsev thiab tej khoom siv
 • Kev caij tsheb thiab lwm yam kev pab cuam

Cov kev pab tej zaum yuav muaj qhov sib txawv raws li hom phiaj xwm kho mob thiab kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv, mus saib tau ntawm mnsure.org

Reading-newsletter

Tsab ntawv xov xwm hais txog tus tswv cuab ntawm HealthTalk

Peb tsab ntawv xov xwm HealthTalk tam sim no yog muaj ua online lawm. Cov ntawv xov xwm yog txoj hauv kev uas zoo tshaj plaws los kawm txog peb daim phiaj kho mob thiab cov ncauj lus tseem ceeb hais txog kev noj qab haus huv.

Koj tuaj yeem nyeem cov ntawv xov xom no tau txhua lub sij hawm, txhua qhov chaw tsis hais nyob qhov twg raws li koj xav tau. Rov qab kuaj xyuas daim ntawv xov xwm tawm tshiab txhua txhua peb lub hlis twg.

Lus Askiv Español | Hmoob | Karen | Somali

Nyob Hauv Zej Zog, Xeev Minnesota

Ncav tes mus pab, nyob rau ntawd, muaj kev txawv txav rau lub neej. Peb txoj dej num nyob ntawm UnitedHealthcare ntawd yog ib qho yooj yim heev – pab kom sawv daws ua lub neej noj qab nyob zoo dua qub tuaj. Saib daim vis dis aus (video) no txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv.

Peb txoj dej num nyob ntawm UnitedHealthcare ntawd yog ib qho yooj yim heev thiab nws yog kev pab kom sawv daws ua lub neej noj qab nyob zoo dua qub tuaj.

Peb lub hom phiaj yog los muab lub zej zog tso rau hauv United Healthcare Community Plan.

Thiab peb txoj kev cog lus yog los ua hauj lwm muab kev pab rau cov uas xav tau kev pab tshaj plaws.

Ncav tes mus pab, nyob rau ntawd, muaj kev txawv txav rau lub neej, thiab qhov ntawd yog qhov loj tshaj plaws rau peb. Qhov ntawd yog ib cov ntawm cov kev saib muaj nqis uas tsav coj daim phiaj npaj kho mob ntawm xeev Minnesota no. 

Peb tau txuas nrog cov koom txoos hauv zej zog ntau tshaj peb caug lub nyob hauv ncua sij hawm plaub lub hlis dhau los.

Peb tau txuas nrog cov koom txoos hauv zej zog ntau tshaj peb caug lub nyob hauv ncua sij hawm plaub lub hlis dhau los.

Thiab kuv cia siab tias peb yuav muaj cov koob tsheej ntau tshaj 100 nyob hauv ib lub xyoos twg xwv kom peb thiaj ncav tes cuag tau thiab nyob rau ntawd.

Nws qhia tau tias muaj cov neeg nyob sab nraud muab kev txhawb nqa rau lwm tus neeg. Lawv tuaj yeem tso siab rau koj tus neeg nyob ze ntawm koj tsev, koj tuaj yeem tso siab rau lub tsev kawm ntawv, Lub Koom Haum Me Nyuam Tub thiab Me Nyuam Ntxhais (Boys and Girls Club), UnitedHealthcare, leej twg los xij uas muaj tshwm sim.

Hnub no peb tseem tab tom ntim txog 2700 cov hnab, 5400 cov pluas mov noj.

Cov neeg sawv daws yuav tau txais cov pluas mov noj ua tsaug rau Meals on Wheels thiab peb txoj kev koom tes nrog UnitedHealthcare.

Nws tsis yog tias tsuas yog hais txog kev pab nyiaj txiag rau cov koom txoos ntawd los ua txoj hauj lwm xwb. Peb muaj feem koom rau hauv nws thiab.

Thiab yog hais tias peb yuav daws qhov tsis sib luag ntawm txoj kev noj qab haus huv thiab kev pab tsis sib txig ntawm cov haiv neeg, ua ntej tshaj plaws peb yuav tsum muaj lub network dav dav thiab peb tau ua tiav qhov ntawd los lawm. 

Peb yuav xyuas kom paub tseeb tias peb muaj peb cov kws kho mob nyob rau hauv network uas tsis yog tias tsuas yog nyob deb li ntawm 30 feeb ntawm ib tus tswv cuab xwb, tab sis kuj tseem nyob deb tsis tshaj 30 feeb ntawm txoj kev muaj tsheb thauj xa mus los rau peb cov tswv cuab.

Tab sis ib feem loj tshaj plaws ntawm yam uas peb ua yog kev pom peb cov tswv cuab yog tib neeg tiag tiag thiab qhov ntawd yog pib los ntawm qhov peb nyob hauv lub zej zog thiab paub txog lawv.

Peb xav nyob ntawm no thiab peb xav kom muaj kev kaj siab nrog koj. Peb xav kom muaj kev zoo siab nrog koj.

Qhov ntawd yog thaum peb yeej pib hloov tau mus tom ntej lawm tiag tiag. Qhov ntawd yog thaum txhua yam pib hloov pauv tau lawm tiag tiag li.

 

 

Cov xov xwm tseem ceeb thiab cov hnub tim:

Cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan ntawm Minnesota yuav muaj nyob rau tsis pes tsawg lub hlis tom ntej no. Thov rov qab los kuaj xyuas cov kev hloov tshiab thiab xov xwm kom tsis tu ncua. Kev ceeb toom ntawm cov hnub tseem ceeb uas yuav los tom txog ntej nod:

 • Lub Sij hawm Xaiv Txoj Phiaj Xwm Kho Mob Hauv Lub Xyoo: yuav xaus hnub tim 12/7/22
 • Kev rau npe nyob rau xyoo 2023 - Koj qhov phiaj xwm kho mob cov kev pab yuav pib rau thaum: 1/1/23
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink