Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Indiana, peb muaj pab them rau koj

Kev pab them nqi kho mob uas tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Kawm kom paub txog UnitedHealthcare Medicaid cov phiaj kho mob uas peb muab hauv Indiana.

Kev pab tib neeg yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas peb ua

Tas nrho cov Hoosiers tsim nyog tau txais kev kho mob tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid. Nyob rau ntawm UnitedHealthcare Community Plan, peb pab cov neeg nyob ib lub neej noj qab haus huv dua qub.

Peb muab ntau daim phiaj kho mob los pab cov Hoosiers kom noj qab haus huv — thiab nyob tsis muaj mob. Peb them rau cov muaj hnub nyoog, cov neeg muaj mob xiam oob khab, cov yuav tau me nyuam tshiab thiab cov me nyuam los ntawm peb daim phiaj kho mob IN Hoosier Care Connect Medicaid.

Saib seb yog vim li cas Hoosiers ho xaiv UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Muaj ntau tus kho mob paub zoo txog ntau yam mob nyob hauv lub network
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi them li
 • Cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo, cov kev txhaj tshuaj li ib txwm, tej koob tsheej hais txog kev noj qab haus huv hauv zej zos thiab ntau yam ntxiv
 • Cov kev kho hniav thiab qhov muag
 • Kev thauj mus rau ntawm cov sij hawm teem ntsib kws kho mob

Saib daim yeeb yaj kiab (video) tom phab xis kom paub ntau ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan ntawm Indiana.

Nws yog koj li kev noj qab haus huv. Nws yog koj qhov kev xaiv.

Txhua leej tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid.

Cov neeg uas muaj hnub nyoog siab lawm, qhov muag tsis pom kev los yog muaj mob xiam oob qhab, thiab muab kev pab tu cov me nyuam nyob nrog niam qhuav txiv qhuav (foster care), yuav tau xyuas seb muaj dab tsi nyob hauv UnitedHealthcare Community Plan.

Peb muaj Medicaid cov nyiaj pab thiab ntau yam ntxiv uas yuav ua rau muaj kev txawv txav hauv koj lub neej, tag nrho cov no tsis muaj tus nqi rau koj them.

 • Pab them rau kev kho hniav
 • Kev pab them rau kev kho qhov muag
 • Tsheb thauj mus ntsib kws kho mob thiab lwm yam kev mus los uas pom zoo
 • Ib tus xov tooj hu rau kws tu neeg mob 24/7 los teb koj cov lus nug txog kev noj qab haus huv.

Muaj tej thaum, koj kuj yuav xav tau kev pab me ntsis ntxiv. Tau txais lwm yam tshwj xeeb ntxiv uas tsis them rau los ntawm Medicaid.

 • Muaj kev rau siab pab los ntawm tib tus kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab txhua zaus koj hu rau peb.
 • Tam li yog ib tus tswv cuab tshiab, tau txais $ npav khoom plig thaum koj ua tiav qhov kev ntsuam xyuas koj li kev noj qab haus huv.
 • Peb qhov kev pab cuam On My Way yuav muab cov tswv yim zoo los npaj koj rau yav ua ib tus neeg laus.
 • Kawm kom paub peb cov kev pab cuam xa mus kom tau siv internet tus nqi qis los yog tau xov tooj ntawm tes dawb.

Tsis tas li ntawd peb kuj tseem muaj cov kev pab los pab koj tau txais cov txiaj ntsig ntau tshaj plaws ntawm koj daim phiaj kho mob, uas muaj xws li cov khoom siv rau tus mob ntshav qab zib, mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo thiab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav, kev mob puas hlwb thiab kho kev siv yeeb tshuaj dej cawv.

Mus saib in.gov/medicaid kom paub ntau ntxiv.

Yuav pab koj nyob ib lub neej noj qab haus huv dua qub.

Peb nyob ntawm no pab koj. Indiana.

Nco ntsoov xaiv UnitedHealthcare Community Plan thiab tau txais daim phiaj kho mob uas muab kev pab rau koj ntau dua.

Yog xav paub ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan, mus saib UHCCommunityPlan.com/IN 

Indiana cov phiaj xwm kho mob tus nqi qis txog $0


IN Medicaid Plans:

 • Tsis muaj nqi los yog tus nqi qis
 • Cov neeg khwv tau nyiaj los tsawg
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab
 • Cov me nyuam nyob nrog niam qhuav txiv qhuav thiab cov muaj tus saib xyuas ntawm lub Xeev

Cov Kev Pab Cuam


Medicaid: Ntau ntxiv rau Koj hauv xyoo 2023

Tam li yog UnitedHealthcare IN Hoosier Care Connect ib tus tswv cuab, koj yuav tau txais ib cov kev pab ntxiv uas lwm daim phiaj kho mob tsis muaj muab.

Hoosier Care Connect yog ib qho kev pab cuam uas muab kev pab rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog siab lawm, qhov muag tsis pom kev los yog xiam oob khab, thiab suav nrog rau cov me nyuam nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu xyuas thiab cov uas muaj tus saib xyuas ntawm lub Xeev.

 • Pab kom tau txais cov kev pab thiab kev txhawb nqa
 • Tswv cuab tau txais phaj tshab rau ntawm qhov tau txais qhov kev kho mob uas koj xav tau
 • Ntxiv nyiaj rov qab rau lwm yam kev kho mob kom zoo
 • Cov apps pab tau rau koj lub xov tooj los yog computer
 • Kev pab kom kawm tas tsev kawm ntu kawg (high school) 
 • Cov Pluas Noj Ntawm Leej Niam, xa tuaj ntawm koj tsev
 • Xa mus rau cov chaw muaj kev pab them internet tus nqi qis
 • Xa mus rau cov chaw muaj xov tooj ntawm tes pub dawb
 • Cov Kauj Ruam Xub Thawj Kom Noj Qab Nyob Zoo (Healthy First Steps), ib qho kev pab cuam rau cov poj niam cev xeeb tub thiab lawv tus me nyuam mos liab
 • 24/7 cuag tau ib tus kws tu neeg mob los yog kws kho mob
Pregnant-couple

Kev xaiv tus kws kho mob

Koj yuav muaj ib tus kws kho mob xub thawj (primary medical provider (PMP)) uas yuav yog koj tus kws kho mob tseem ceeb. Koj tus PMP yog tus neeg koj ntsib feem ntau rau kev kho koj. Tej no muaj xws li cov kev kuaj mob, cov kev kho mob, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, kev kho tej qhov raug mob me thiab lwm cov teeb meem hais txog kev noj qab haus huv. Tham nrog koj tus PMP hais txog lwm yam kev txhawj xeeb uas tej zaum koj muaj. Koj tus PMP yuav pab tau koj txiav txim siab txog cov kev xaiv ua uas zoo rau koj.

Koj tus PMP yog koj tus kws kho mob tseem ceeb rau:

 • Kev tiv thaiv kom txhob muaj mob xws li cov kev kuaj mob, kev tshuaj xyuas mob khees xaws thiab tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob
 • Muab kev kho mob yog hais tias koj muaj mob los yog raug mob
 • Ua ntawv xa koj mus rau cov kws kho mob tshwj xeeb rau qee yam mob

Siv peb Lub Cuab Yeej Nrhiav Kws Kho Mob txhawm rau los saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network. Yog koj tsis muaj ib tus PMP los sis yog hais tias koj tus kws kho mob tsis nyob hauv peb lub network, peb yuav pab tau koj nrhiav ib tus tshiab uas nyob ze koj. Koj tuaj yeem hloov pauv koj tus PMP tau txhua lub sij hawm.


Kev sib tham nrog tus kws kho mob zoo ib yam li mus ntsib tiag

Nws tsis yog ib qho yooj yim mus ntsib kws kho mob koj tus kheej. Cov kev siv cuab yeej ntsib kws kho mob nyob deb sib tham (virtual visits los yog telehealth) cia koj tau tham nrog koj tus kws kho mob 24/7 siv koj lub computer, tablet los yog smartphone. Telehealth yog ib qho kev xaiv zoo los kho cov mob uas muab cov kev kho mob li ib txwm ua los. Ntawm no yog ib txhia ua piv txwv:

 • Mob khaub thuas, mob khaub thuas loj, thiab kub taub hau
 • Hnoos, mob, thiab mob qa
 • Kev fab tsis haum rau lub cev, daim tawv nqaij ua pob khaus, thiab khaus
 • Mob txoj hlab zis/zais zis
 • Mob pob ntseg
 • Kab mob sinus
 • Migraine/mob taub hau
 • Thiab ntau yam ntxiv
Pregnant-couple

Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab

Kev tswj hwm txoj kev kho koj kom noj qab haus huv ib leeg kuj yog ib qho nyuaj, tshwj xeeb yog koj muaj ntau yam mob tib lub sij hawm. Yog hais tias koj xav tau kev pab txhawb ntxiv kom noj qab haus huv, peb tuaj yeem pab tau koj. Tas nrho peb cov tswv cuab hauv Hoosier Care Connect yuav cuag tau lawv tus kheej tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab. Koj Tus Kws Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab yuav pab tau koj:

 • Nkag siab txog Hoosier Care Connect qhov kev pab cuam
 • Nrhiav ib tus kws kho mob, kws kho hniav los yog kws kho qhov muag
 • Piav txog koj cov kev pab thiab kev pab them nqi
 • Tham nrog koj hais txog cov kev pab cuam tshwj xeeb uas muaj rau koj
 • Pab koj kom tau txais cov ntaub ntawv hom uas koj siv tau (Braille, luam tus tsiaj ntawv kom loj, kaw ua suab)
 • Txuas koj rau Tus Tswj Hwm Kev Kho Mob yog xav tau
 • Nrhiav tej chaw muaj kev pab nyob ze koj los pab koj rau lwm yam teeb meem xws li khoom noj, vaj tse nyob, tsheb thauj mus los, kev ua hauj lwm, kev nyob nyab xeeb los yog kev kawm ntawv
 • Thiab ntau yam ntxiv

Tsheb Thauj Mus Los

Yog tias koj xav caij tsheb, koj cov kev pab suav nrog kev muab tsheb thauj mus los dawb xwb. Peb pab them cov kev taug kev mus rau:

 • Cov sij hawm teem mus ntsib kws kho mob
 • Cov sij hawm teem mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob
 • Khw muag tshuaj (thaum kws kho mob ua ntawv yuav tshuaj lub sij hawm ntsib kws kho mob)
 • Chaw muaj koom noj pub dawb
 • Cov kev teem caij WIC
 • Cov kev teem caij kev muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid
 • Cov rooj sib tham ntawm tswv cuab, zoo li peb lub Xab Phas HERO (HERO Council)

Cov tsheb thauj uas muaj tus ntaiv cuag tau lub rooj zaum muaj log yuav muaj rau koj raws li xav tau. Tej zaum koj kuj tseem tsim nyog tau txais daim npav them nqi caij tsheb npav los sis cov phooj ywg thiab tsev neeg cov nyiaj them rov qab.

Pregnant-couple

24 xuaj moos. NurseLine (Tus Xov Tooj Pab Kho Mob)

Tham nrog ib tus kws tu neeg mob txhua lub sij hawm 24/7 kom tau cov lus teb rau ib lo lus nug los yog kev txhawj xeeb hais txog koj tus mob.

Peb cov kws tu neeg mob yuav:

 • Mloog cov tsos mob
 • Pab rau kev tu xyuas tus kheej
 • Muab tswv yim qhia rau koj tias yuav ua li cas thiaj tau qhov kev kho tus mob thaum mus ntsib kws kho mob los sis chaw kho mob ceev
 • Pab kom koj paub tias thaum twg yog thaum yuav tau mus rau tom chav kho mob xwm txheej kub ceev

Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Kom Noj Qab Nyob Zoo

Cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo yuav pab tau koj nyob tsis muaj mob. Cov kev mus ntsib kws kho mob no yuav txhom tau tej teeb meem mob thaum tseem ntxov, kom thiaj kho tau. Koj yuav tsum tau mus ntsib koj tus kws kho mob PMP txhua txhua xyoo kuaj koj lub cev, tab txawm tias koj tsis muaj mob los yog koj cov tsos mob nyob rau qhov tswj tau lawm los xij. Cov kev tiv thaiv kom txhob muaj mob muaj xws li:

 • Cov kev kuaj ib ce rau cov muaj hnub nyoog thiab cov me nyuam
 • Kev tu xyuas rau cov me nyuam mos liab kom noj qab nyob zoo
 • Kev tu xyuas rau cov poj niam cev xeeb tub
 • Cov kev txhaj tshuaj thiab kev kuaj mob li ib txwm ua
 • Cov kev kuaj mis
 • Tsis muaj feem yus nrog them (copay) rau cov kev tiv thaiv kom txhob muaj mob
Pregnant-couple

Kev txiav tsis haus luam yeeb los yog luam yeeb fais fab

Kev txiav tawm yog qhov nyuaj, tab sis peb tuaj yeem pab tau. Koj puas paub tias 20 feeb (minutes) tom qab koj txiav tsis haus luam yeeb, koj lub plawv qhov dhia ceev yuav nqis los nyob rau qhov qub? Thiab li ntawm 24 xuaj moos tom qab koj txiav cov pa roj carbon monoxide hauv koj cov ntshav poob mus rau qhov qub.

Tham nrog koj tus kws kho mob txog kev tso tseg. Los sis hu rau 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) kom tau txais kev cob qhia dawb, kev sab laj thiab cov khoom siv los pab koj txiav luam yeeb.


UnitedHealthcare Cov Phaj Tshab Rau Cov Tswv Cuab

Kev ua tej yam yooj yim uas zoo rau koj kev noj qab haus huv yog ib qhov tau txais phaj tshab. Ntawd yog qhov koj tau txais los ntawm UnitedHealthcare Cov Phaj Tshab Rau Cov Tswv Cuab. Tam li yog Indiana Hoosier Care Connect tug tswv cuab, kooj yuav tau txais ib daim npav khoom plig rau:

 • Ib daim npav khoom plig ib zaug yog koj ua tiav koj qhov Kev Soj Ntsuam Cov Kev Xav Tau Rau Txoj Kev Noj Qab Haus Huv (Health Needs Survey) tsis pub dhau thawj 90 hnub
 • Daim npav khoom plig rau cov kev mus ntsib kws kho mob txhawm rau kom noj qab nyob zoo txhua xyoo rau txhua tus tswv cuab muaj hnub nyoog 3 xyoo nce rov saud
 • Daim npav khoom plig rau kev mus ntsib kws kho hniav hauv lub xyoo puag ncig
 • Ib daim npav khoom plig kom raws sij hawm rau kev rov mus ntsib kws kho mob taug qab xyuas tus mob tom qab tawm hauv tsev kho mob los mus vim kev siv dej cawv thiab lwm yam yeeb tshuaj
Reading-newsltter

Tsab ntawv xov xwm hais txog tus tswv cuab ntawm HealthTalk

Peb tsab ntawv xov xwm HealthTalk tam sim no yog muaj ua online lawm. Cov ntawv xov xwm yog txoj hauv kev uas zoo tshaj plaws los kawm txog peb daim phiaj kho mob thiab cov ncauj lus tseem ceeb hais txog kev noj qab haus huv.

Koj tuaj yeem nyeem cov ntawv xov xom no tau txhua lub sij hawm, txhua qhov chaw tsis hais nyob qhov twg raws li koj xav tau. Rov qab kuaj xyuas daim ntawv xov xwm tawm tshiab txhua txhua peb lub hlis twg.

Lus Askiv | Español

Kawm kom paub cov phiaj kho mob uas muaj ntau hom (plan types)

Indiana Medicaid Card

Medicaid Cov Phiaj Kho Mob

Indiana Medicaid (Hoosier Care Connect ) yog ib qho tuav pov hwm kho mob rau cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg. Tej zaum koj kuj yuav muaj cuab kav tau txais Medicaid hauv Indiana yog hais tias koj cev xeeb tub, muaj me tub me nyuam los yog nyob nrog ib tus neeg muaj mob xiam oob khab. Muaj ib txhia, cov neeg muaj hnub nyoog kuj yuav muaj feem tau txais thiab. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink