Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

UnitedHealthcare Community Plan - MinnesotaCare Cov Txuas (Links) rau Cov Ntaub Ntawv Kho Mob

Qhov lus qhia txog kev noj qab haus huv uas koj xav tau, los ntawm qhov chaw uas koj ntseeg siab tau.

Puas yog koj kub taub haus los yog uas npaws? Kuv tus menyuam puas tuaj yeem ua kis las yog tias nws muaj mob hawb pob? Kuv yuav tham nrog kuv tus ntxhais li cas txog nws lub cev hloov?

Nrhiav cov lus teb rau cov lus nug txog kev noj qab haus huv nod thiab ntau yam ntxiv los ntawm kev nyem rau hauv cov kab ntawv txuas (links) hauv qab no.

healthfinder®

healthfinder® txuas rau cov ntaub ntawv qhia uas ua tib zoo xaiv thiab cov vev xaib los ntawm ntau dua 1700 cov koom haum uas cuam tshuam txog kev noj qab haus huv.

myuhc.com

Tam li ib tug tswv cuab ntawm UnitedHealthcare Community Plan, koj tsuas yog ib nyuag nyem xwb ces yuav tswj tau koj cov kev pab txog kev noj qab haus huv ntawm tus kheej lawm. Tso npe rau ntawm myuhc.com thiab saib koj tus kheej li cas nws cov cuab yeej muaj zog thiab cov yam ntxwv tshiab tuaj yeem txuag koj lub sij hawm thiab pab koj kom noj qab haus huv.

LiveandWorkWell

Lub vev xaib Liveandworkwell.com ntawm Opum yog ib qho peev txheej tswv cuab txhawm rau pab txhim kho koj txoj kev noj qab haus huv zoo, kev muaj peev xwm, thiab kev muaj vaj huam sib luag ntawm kev ua hauj lwm/lub neej.

311Minnesota

Ntaus 3-1-1 hauv Minnesota los sis 612-673-3000,  TTY 711

311 - Lub nroog Minneapolis (minneapolismn.gov)

Nrhiav Alcoholics Anonymous (AA) cov rooj sib tham los ntawm lub xeev

AA cov rooj sib tham hauv online

Al-Anon hauv online

Lub Hauv Paus Ua Rau Lub Siab Tus (Balanced Mind Foundation) (lub npe qub yog BP Kids) (muaj ua hom online thiab tim ntsej tim muag tib sid)

Koom Haum Txhawb Nqa Kev Nyuaj Siab thiab Kev Mob Bipolar (Depression and Bipolar Support Alliance) (muaj ua hom online thiab tim ntsej tim muag tib sid)

Kev puas siab puas ntsws ntawm amelikas

Lub rooj sib tham txog yam Tshuaj Muaj Yees Uas Tsis Qhia Npe (Narcotics Anonymous (NA)) ntawm qhov chaw

Koom Haum Saib Xyuas Kev Mob Puas Siab Puas Ntsws Hauv Teb Chaws (National Alliance on Mental Illness (NAMI)) 

Koom Haum Cov Tsev Neeg Hauv Teb Chaws txhawm rau Saib Xyuas Cov Me Nyuam Yaus Li Kev Noj Qab haus Huv Ntawm Kev Coj Tus Cwj Pwm (National Federation of Families for Children’s Behavioral Health)

Pab pawg txhawb nqa kev yug me nyuam 

Pab pawg txhawb nqa kom txhob muaj kev sib cav sib ceg hauv yim neeg hauv online 

Cov peev txheej rau cov pej xeem tshwj xeeb: 

African uas nyob rau Asmeskas cov peev txheej: 

Koom Haum Saib Xyuas Kev Puas Siab Puas Ntsws thiab Kev Xav ntawm Haiv Neeg Tawv Dub (Black Emotional and Mental Health Collective (BEAM)

Koom Haum Saib Xyuas Kev Puas Siab Puas Ntsws Rau Haiv Neeg Tawv Dub

Cov Poj Niam Uas Yog Haiv Neeg Tawv Dub Txoj Kev Xav Tau Kev Noj Qab Haus Huv

Kev Kho Mob Rau Cov Txiv Neej Haiv Uas Yog Neeg Tawv Dub

Cov peev txheej Asian thiab nyob rau cov av hauv Pacific: 

Kev pab kho mob kev puas siab puas ntsws rau Haiv Neeg Esxias thiab Haiv Neeg Nyob Rau Pov Tswv Pacific

Kev pab fab kev quav yeeb quav tshuaj rau Haiv Neeg Esxias thiab Haiv Neeg Nyob Rau Pov Tswv Pacific  

Cov peev ntxheej rau Hispanic: 

Kev pab kho mob kev puas siab puas ntsws rau Haiv Neeg Hispanic

Cov peev txheej rau LGBTIQ thiab zej zog: 

Lub Chaw Muab Kev Pab Saib Xyuas Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag Rau Poj Niam thiab Txiv Neej Hauv Teb Chaws

LGBT Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Teb Chaws

Qhov Khoos Kas Pab Tiv Thaiv Kev Xav Tua Tus Kheej (Trevor Project)

Cov kev pab qub tub rog: 

Cov Kev Pab Kho Mob Kev Puas Siab Puas Ntsws Rau Tub Rog

Cov Kev Pab Tub Rog

Kev Tiv Thaiv Kev Tua Tus Kheej thiab Cov Kev Pab Thaum Muaj Teeb Meem 

Tus Xov Tooj Hu Kom Pab Tiv Thaiv Thaum Xa Tua Tus Kheej1-800-273-TALK (1-800-273-8255) 

Tham online ntawm qhov txuas no

Tus Xov Tooj Hu Kom Pab Tiv Thaiv Thaum Xa Tua Tus Kheej Ua Lus Spanish1-888-628-9454 

LUS CIM TSEG: Lawv kuj muab kev pab cuam txhais lus hauv xov tooj uas tuaj yeem txhawb nqa ntau hom. 150 lus. 

Tham online ntawm qhov txuas no

Tus Xov Tooj Hu Thaum Muaj Teeb Meem Rau Cov Tub Rog – 1-800-273-8255 thiab Nias 1

Xa ib tsab xov rau 838255 txhawm rau kom tau txais kev pab txhawb nqa cov kev ceev tsis pub lwm tus paub 24 xuaj moos hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam, 365 hnub hauv ib lub xyoo. 

Tham online ntawm qhov txuas no

LGBTQ Tus Xov Tooj Hu Thaum Muaj Teeb Meem Rau Cov Tub Ntxhais Hluas – 1-866-488-7386 

Xa ib tsab xov rau 678678 txhawm rau kom tau txais kev pab txhawb nqa cov kev ceev tsis pub lwm tus paub 24 xuaj moos hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam, 365 hnub hauv ib lub xyoo. 

Tham online ntawm qhov txuas no

Kawm kom paub ntxiv txog MinnesotaCare

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink