Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Yuav ua li cas los rau npe rau hauv MinnesotaCare thiab Medical Assistance

Tau txais qhov kev kho mob uas koj tsim nyog tau txais 

MinnesotaCare muab kev pab rau cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg.

Daim phiaj no muaj nyob hauv cov counties no: Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott, St. Louis, thiab Washington.

Yuav rau npe li cas

Mus saib Xeev Minnesota lub website los saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais thiab rau npe:

Online:

Ua ntawv thov online hauv MNsure

Xov tooj:

Tshawb nrhiav:

Tshawb nrhiav  Phau Ntawv Teev Neeg Muab Kev Pab (Assister Directory) los nrhiav kev pab rau npe uas nyob ze koj

Puas xav tau kev pab?

UnitedHealthcare Community Plan ntawm Minnesota cov kws kho mob tshwj xeeb tuaj yeem teb tau cov lus nug.

Peb kuj tseem tuaj yeem pab muab tus neeg txhais lus, suav nrog rau Txhais Lus Piav Tes Ua Lus Asmesliskas.

Hu rau peb tus xov tooj hu dawb ntawm 1-888-269-5410, TTY 711­
8 AM–6 PM, sij hawm hauv cheeb tsam, hnub Monday–Friday

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink