Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov Nqe Lus Nug Uas Kheev Nquag Nug Tas Li

Yog tias koj tsis tau rau npe hauv Medical Assistance los sis MinnesotaCare, koj tuaj yeem tsim nyog. Yog xav paub tias seb koj puas tsim nyog los sis muaj lus nug txog koj qhov kev pab them nqi kho mob tam sim no koj tuaj yeem mus rau: Kev Thov rau Kev Pab Kho Mob (Medical Assistance (MA)) thiab MinnesotaCare
los sis hu raul 1-651-431-2670, los sis mus ntsib lub chaw ua hauj lwm ntawm Minnesota Department of Human Services (DHS.

Yog, koj yuav tau txais ib daim npav tswv cuab (member ID card) los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Txhua tus neeg hauv tsev neeg rau npe nrog UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota yuav tsum muaj nws daim npav ID.

Koj yuav xav tau koj daim npav ID ntawm UnitedHealthcare Community Plan rau txhua qhov kev mus ntsib kws kho mob, tsev kho mob, thiab kws muag tshuaj. Yog tias koj tsis tau txais koj daim npav ID hauv ib lub lim tiam ( ib week) ntawm koj hnub pib rau npe kawm nrog UnitedHealthcare Community Plan, thov hu rau Cov Chaw Pabcuam Tswvcuab ntawm 1-888-269-5410. Yog tias koj tsis hnov lus lossis hais lus tsis zoo, thov hu rau TTY 711.

Peb zoo siab xa ib qho tshiab rau koj. Thov hu rau Chaw Pabcuam Tswvcuab hu dawb, ntawm 1-888-269-5410. Yog tias koj tsis hnov lus lossis hais lus tsis zoo, thov hu rau TTY: 711. Koj kuj tseem tuaj yeej nkag mus rau myuhc.com/communityplan, txhawm rau tso npe thiab luam theej koj daim npav tawm los.

Yog hais tias koj tsiv tawm, koj yuav tsum tau tiv tauj mus rau Lub Xeev Minnesota txhawm rau qhia rau lawv paub. Mus saib Kev Tswj Koj Tus As Khauj (Manage Your Account) / MNsure los sis hu rau 1-800-657-3739.

Kev Pab Fab Kev Kho Mob Ntawm Xeev Minnesota (Minnesota Medical Assistance) yog Xeev Minnesota qhov khoos kas pab kev kho mob uas loj tshaj plaws thiab pab cov me nyuam thiab cov tsev neeg, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg muaj hnub nyoog tsis muaj me nyuam, cov neeg laus thiab cov neeg dig muag los sis muaj mob xiam oob khab. Nws yog Xeev Minnesota qhov khoos kas pab Medicaid rau cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg. 

Yog xav paub ntxiv, mus saib: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/adults/health-care/health-care-programs/programs-and-services/medical-assistance.jsp

Peb xav hnov ​​los ntawm peb cov tswv cuab txog cov lus nug, kev tsis txaus siab, kev tsis txaus siab lossis kev txhawj xeeb uas koj muaj. Yog tias koj muaj ib tsab ntawv teev kev tsis txaus saib los sis lus tsis txaus siab, thov hu rau Feem Pab cuam Tswv cuab tus xov tooj hu dawb, ntawm1-888-269-5410, TTY 711.

Yog tias koj tsis txaus siab rau cov lus teb los ntawm Tus Kws Pab Tswv Yim Pab Cuam Tswv Cuab, Tus Tswj Hwm Kev Saib Xyuas los sis Kev Pab Cuam Tswv Cuab, koj tuaj yeem sau ib daim ntawv teev kev tsis txaus siab. Koj tuaj yeem sau ntawv tsis txaus siab lossis tsis txaus siab rau peb (txoj kev npaj kho mob) lossis tus kws kho mob nrog peb. Koj tuaj yeem sau ntawv tsis txaus siab txhua lub sijhawm.

Cov tswv cuab tuaj yeem xa daim ntawv tsis txaus siab hais lus nrog Tus Kws Pab Tswv Cuab Tus Kws Pab Tswv Yim, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Saib Xyuas, los sis hu rau Cov Chaw Pab Cuam Tswv Cuab los ntawm 8 AM txog 6 PM lub sij hawm hauv cheeb tsam, Hnub Monday) txog hnub Friday, ntawm 1-888-269-5410, TTY 711. Txhua tus tswvcuab tuaj yeem sau ntawv tsis txaus siab los ntawm txoj haujlwm no.

Yog tias koj xav xa daim ntawv tsis txaus siab thov hu rau cov chaw pab cuam tswv cuab ntawm 1-888-269-5410 TTY 711, 8 AM – 6 PM, Hnub Monday – Hnub Friday, lub sij hawm hauv cheeb tsam.

Cov tswv cuab kuj tuaj yeem sau ntawv tsis txaus siab los ntawm kev xa mus rau:

Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Thov Kev Ncaj Ncees
Chaws nyob P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

Hauv koj tsab ntawv, thov sau koj lub npe, chaw nyob, tus lej ID rau npe, vim li cas koj tsis txaus siab, thiab lwm yam ntaub ntawv koj xav tias tseem ceeb.

Yog xav paub ntxiv txog kev tsis txaus siab thiab kev thov rov hais dua, hu rau Cov Chaw Pabcuam Tswvcuab lossis saib Tshooj Lus Thov thiab Kev Tsis Txaus Siab ntawm Cov Tswv Cuab Phau Ntawv.

Kev dag thiab kev tsim txom yog kev ua txhaum loj. Muaj peev xwm raug nplua raws li txoj cai. Koj tuaj yeem tshaj tawm kev dag lossis kev tsim txom los ntawm kev hu rau Cov Pabcuam Tswvcuab ntawm 1-888-269-5410, TTY 711. Koj tsis tas yuav muab koj lub npe.

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv los sis tshaj qhia rau hauv online mus rau ntawm nod.

Kawm kom paub ntxiv txog MinnesotaCare

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink