Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

2023 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP)

2024 UHC Dual Complete MN-Y001 (HMO D-SNP)

Medicare

Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob uas xav tau tshwj xeeb yog dab tsi?

H7778-001 -000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00 *

* Tej zaum tus nqi koj them yuav nqis txog $0, uas nyob ntawm seb koj muaj cai tau txais kev pab kho mob ntau npaum li ntawm Medicaid. 

SNBC (H7778-001-000): Minnesota Special Needs BasicCare (SNBC): Medicare & Medical Assistance (Medicaid)

Peb daim phiaj npaj kho mob yog ib daim Medicare Advantage HMO Plan (HMO txhais hais tias Health Maintenance Organization) uas muaj ib qho kev xaiv Point-of-Service (POS) uas tau txais kev pom zoo los ntawm Medicare thiab khiav tes hauj lwm los ntawm ib lub tuam txhab ntiag tug. "Point-of-Service" txhais tau hais tias koj tuaj yeem siv tau cov kws muab kev pab kho mob uas nyob sab nraud ntawm daim phiaj pab pawg kho mob koom tes ua ke uas muaj ib tus nqi ntxiv.

  • Tshawb xyuas Kev Tsim Nyog tau txais (xws lis qhib qhov rai)

1-844-812-5967 TTY: 711 or use your preferred relay service 8:00 AM to 8:00 PM local time, 7 days a week

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

Khoom Noj, OTC, Tej Khoom Siv Txhua Yam

$130 ib hlis mus yuav khoom noj uas muaj txiaj ntsig rau lub cev thiab cov khoom OTC los sis them cov nqi khoom siv. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov txiaj ntsig no

$0 feem yus nrog them (copay) rau tas nrho cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

Kev pab them nqi tiv thaiv rau kev kuaj mob, ntxuav, x-rays thiab fluoride. Cov cag hniav, qhov chaw txhaws thiab cov hniav cuav tau txais kev pab them nqi thaum tsim nyog kho mob xwb.

UHC muaj 48 ib txoj kev mus ncig los yog los ntawm cov chaw pom zoo uas tau them txhua xyoo (tsuas yog kev thauj mus los hauv av nkaus xwb) ntxiv rau qhov uas tau them rau hauv Kev Pab cuam Kho Mob (Medicaid).

Kev pab them nqi kho mob raws li xav tau. Cov tsom iav qhov muag tau them raws li qhov xav tau ntawm cov tsom iav thaum tsim nyog.

Ib khub tsom iav los yog qhov muag lo ntsiab muag tom qab txhua qhov kev phais kab mob cataract, los yog cov tshuaj tiv thaiv rau qee yam mob thaum tsom iav yuav tsis ua hauj lwm.

Cov kev kuaj kab mob hauv chaw kuaj kab mob

$0 nqi sib koom them rau tag nrho cov kev pab cuam pab them nqi hauv chaw kuaj mob

Kev xa zaub mov noj

Nce rau 28 zaub mov noj rau 14 cov hnub, xa mus rau koj lub qhov rooj tom qab txhua zaum nyob hauv tsev kho mob ntawm tus neeg mob pw hauv tsev kho mob txhawm rau pab kho kev noj zaub mov muaj txiiaj ntsig

Tsis tas tau ntawv xa mus

Mus cuag tau ntau tus kws kho mob hauv lub network yam tsis tas tau ntawv xa mus

Tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob (Nurse Hotline)

Nrog tus kws tu neeg mob sau npe tham txog koj cov lus nug txog kev noj qab haus huv los sis kev txhawj xeeb txhua lub sij hawm, nruab hnub los sis hmo ntuj yam tsis muaj nqi them ntxiv

Kev pab tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ceev (personal emergency response system (PERS))

Cuab yeej siv rau kev pab tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ceev uas koj tuaj yeem tau txais kev pab sai, 24 xuaj moos ib hnub yam tsis muaj tus nqi them ntxiv

Kev pab tiv thaiv mob nkeeg

$0 nqi sib koom them rau kev tiv thaiv kom txhob muaj mob, muaj xws li kev mus kuaj ib ce txhua xyoo thiab koob tshuaj tiv thaiv mob khaub thuas

Kev mus kuaj xub thawj

$0 nqi sib koom them rau kev mus kuaj mob xub thawj pab kom koj tau txais kev saib xyuas raws li koj xav tau kom ua neej nyob noj qab nyob zoo dua qub

Renew Active® Kev Pab Rau Kev Mus Qoj Ib Ce Kom Txhob Muaj Mob

Renew Active® yog ib txoj hauj lwm qoj ib ce rau lub cev thiab lub hlwb txhawm rau pab kom nyob rau muaj zog zi, nyob rau ntawm ib qho chaw qoj ib ce los sis hauv tsev, nyob ntawm qhov chaw tsis muaj tus nqi them ntxiv

Kev mus kho ko taw li ib txwm

Ntau txog 6 zaug mus ntsib kws kho mob ko taw tauj xyoo them $0 feem yus nrog them (copay) tiv thaiv kom txhob mob ko taw

Cov txiaj ntsig kev hnov lus txhua hnub

Kev kuaj pob ntseg txhua hnub thiab $2000 nyiaj pub rau cov khoom siv kom hnov lus uas zoo (brand-name) los sis UnitedHealthcare Hearing's hom Relate™. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov txiaj ntsg no

UnitedHealthcare® HouseCalls

Kev kuaj nyob tom tsev txhua xyoo pab soj ntsuam kom paub koj qhov kev noj qab haus huv tshiab nyob nruab nrab ntawm kev mus ntsib kws kho mob tsis tu ncua yam tsis muaj nqii them ntxiv

UnitedHealthcare® Tus Neeg Pab Qhia Kev (Navigator)

Tau txais kev pab los ntawm koj Tus Neeg Pab Qhia Kev (Navigator), uas yog ib tus neeg pab koj kom tau txais ntau yam tshaj plaws los ntawm koj daim phiaj

Cov kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb tham txog kev mob nkeeg (virtual medical visits)

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb tham txog tej kev mob nkeeg, xyuas kom paub meej thiab kho cov mob uas tsis yog xwm txheej kub ceev

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP)

Daim Phiaj Tus Nqi Them Txhua Hli rau Cov Neeg uas tau txais Kev Pab Ntxiv los ntawm Medicare los Pab Them rau lawv Cov Nqi Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Yog hais tias koj tau txais kev pab ntxiv los ntawm Medicare los pab them rau koj qhov Medicare cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj daim phiaj tus nqi them txhua hli yuav qis dua uas yog tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv los ntawm Medicare. Qhov nyiaj uas koj tau txais ntawm qhov kev pab ntxiv yuav txiav txim seb koj yuav tau them txhua hli tas nrho npaum cas thaum yog ib tus tswv cuab hauv peb daim Phiaj.

Lub kem no ua kom pom tias koj qhov nyiaj them txhua hli yuav yog npaum cas yog hais tias koj tau txais qhov kev pab ntxiv.

Koj theem ntawm qhov kev pab ntxiv Tus Nqi Them Txhua Hli (Monthly Premium)*
100% $0.00
75% $10.00
50% $20.00
25% $29.90

*Qhov no tsis xam Medicare Part B tus nqi them (premium) uas tej zaum koj yuav tau them.

Yog hais tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv, koj hu tau rau tus xov tooj no saib seb koj puas muaj cai tau txais:

  • 1-800-Medicare los sis cov neeg siv TTY hu rau 1-877-486-2048 (24 xuab moos ib hnub/7 hnub ib lim piam),
  • Koj Lub Xeev Qhov Medicaid Lub Chaw Ua Hauj Lwm, los yog
  • Hu rau Social Security Administration ntawm 1-800-772-1213. Cov neeg siv TTY yuav tsum hu rau 1-800-325-0778 txij thaum 7 a.m. rau 7 p.m., Monday txog Friday.

Koj cov kev xav tau rau koj li kev noj qab haus huv yog ib qho tseem ceeb. Cov ntawv no yuav pab tau koj kom ntseeg tau tias koj tau txais qhov kev pab them nqi rau uas zoo rau koj.

Cov ntawv no muaj xws li Ntawv Ceeb Toom Txhua Xyoo hais txog Cov Kev Hloov Pauv, Pov Thawj ntawm qhov Pab Them Rau, Cov Ntawv Teev Cov Npe Tshuaj Uas Them Rau, Medicare Plan Cov Kev Ntaus Nqi Hnub Qub, Cov Ntawv Teev Cov Kws Kho Mob Npe, Ntsiab Lus hais txog Cov Kev Pab, Lwm yam ntaub ntawv uas rub tau los.

Cov Ntaub Ntawv Rub Tau Los (qhib rau modal window)
Cov Kev Txiav Txim Siab Rau Kev Pab Them Nqi, Cov Kev Thov Kom Rov Qab Txiav Txim Dua thiab Cov Kev Tsis Txaus Siab (qhib lub modal window)

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tswv Cuab

Saib Cov Ntaub Ntawv Uas Muaj (qhib qhov modal window)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink