Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb
Image of happy family mother and little daughter hugging while having breakfast at home in morning

Txoj hau kev los tso npe nkag hauv phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid

Tshaj tawm: Lub Yim Hli 16, 2023

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Yim Hli 17, 2023

Thaum nws los txog lub caij kev tso npe nkag rau hauv phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid, muaj cov 2 kauj ruam tseem ceeb los ua. Ua ntej tshaj, koj yuav tsum tau xa daim ntawv thov mus rau lub koom haum Medicaid hauv koj lub xeev. Thaum koj daim ntawv thov raug pom zoo lawm, kauj ruam thib ob yog xaiv phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas koj xav tau. Feem ntau lawm txhua lub xeev yuav muab 2, 3 los sis ntau cov phiaj xwm tuav pov hwm kho mob Medicaid los xaiv tau. Qee zaum lub xeev tuaj yeem cia li muab cov neeg tso npe rau phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid tau. Tab sis yog tias qhov ntawd tshwm sim, koj tuaj yeem hloov los xaiv qhov tshiab tau. (Saib ntxiv txog qhov kev cia li tso npe nkag nram qab no.)

Txhawm rau txheeb saib UnitedHealthcare qhov(cov) phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau qhov chaw uas koj nyob, ces mus tshawb ntawm koj tus zauv chaw nyob (ZIP code). Nyob rau ntawm nplooj ntawv "Cov Lus Qhia Meej Tseeb Txog Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm", koj kuj tseem yuav nrhiav tau tus link txuas rau lub vev xaib rau lub chaw ua hauj lwm Medicaid ntawm lub xeev.

Yam ntaub ntawv qhia paub twg uas koj xav ua ntawv thov rau Medicaid?

Txhua lub xeev xav tau cov ntaub ntawv qhia paub sib txawv los sau daim ntawv thov Medicaid. Koj yuav tsum npaj kom txhij los muab cov ntaub ntawv qhia paub xws li:

Cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej

  • Cov ntaub ntawv hais txog cov tswv cuab hauv tsev (npe, hnub yug thiab tus lej Xaus Saus)
  • Pov thawj ntawm kev ua pej xeem

Cov ntaub ntawv nyiaj txiag

  • Cov ntaub ntawv xauj tsev los sis qiv nyiaj
  • Cov nuj nqis (nqi dej nqi hluav taws xob, chaw zov me nyuam, thiab lwm yam)
  • Cov ntaub ntawv tsheb
  • Cov ntaub ntawv nyiaj txiag
  • Cov nyiaj tau los (cov ntaub ntawv them nyiaj rau koj)

Ntaub ntawv kho mob

  • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev xiam oob qhab los sis cov ntaub ntawv kho mob uas qhia txog kev mob nkeeg mus ntev
  • Cov nqi kho mob tsis ntev los no

Koj tuaj yeem tso npe nkag rau hauv Medicaid tau txhua lub sij hawm nyob rau hauv lub xyoo

Thaum twg koj thiaj tuaj yeem tso npe nkag rau hauv Medicaid tau?

Koj tuaj yeem tso npe nkag rau hauv Medicaid tau txhua lub sij hawm nyob rau hauv lub xyoo. Qhov ntawd kuj muaj tseeb rau Txheej Txheem Pab Cuam Is Saws Las Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Me Nyuam Yaus (Children's Health Insurance Program, CHIP). Yog tias koj lub neej tau hloov pauv, xws li kev sib yuav los sis kev tsiv mus rau lwm lub xeev, koj kuj tseem tuaj yeem muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab yuav tsum ua ntawv thov tshiab kiag tam sim ntawd. Cov poj niam cev xeeb tub yuav tsum tau thov sai li sai tau thaum lawv nrhiav pom. Medicaid li kev pab them nqi duav roos cev xeeb tub muaj los pab ua kom koj thiab koj tus me nyuam mos noj qab nyob zoo thaum koj cev xeeb tub thiab tom qab ntawd. Koj tus me nyuam yug tshiab yuav cia li raug tso npe rau hauv Medicaid, ib yam nkaus.

Thaum twg koj thiaj li tuaj yeem hloov tau koj li phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid?

Tom qab koj qhov kev tso npe nkag thawj zaug los ua tus tswv cuab Medicaid tshiab, feem ntau koj yuav muaj sij hawm 90 hnub los hloov koj qhov phiaj xwm tuav pov hwm tau. Yog tias koj tsis xaiv ib qho phiaj xwm tuav pov hwm kho mob li, ces koj lub xeev yuav muab koj tso rau ib qho phiaj xwm tuav pov hwm. Tom qab ntawd, cov tswv cuab Medicaid tsuas tuaj yeem hloov lawv qhov phiaj xwm tuav pov hwm kho mob tau ib zaug nyob rau ib lub xyoos lawm xwb. Koj lub koom haum Medicaid yuav qhia rau koj paub tias thaum twg koj thiaj tuaj yeem hloov tau koj qhov kev pab them nqi duav roos kho mob.

Kev cia li tau kev tso npe nkag rau hauv Medicaid yog dab tsi?

Kev cia li tau kev tso npe nkag (kuj tseem hu ua kev cia li muab tso rau) yog thaum uas lub xeev cia li muab ib pab pawg neeg twg tso rau hauv ib qho phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid tshwj xeeb. Qhov no tuaj yeem tshwm sim yog tias lub tuam txhab is saws las tuav pov hwm kev noj qab haus huv tso tseg tsis muab cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid hauv qee cheeb tsam twg lawm. Los sis thaum muaj ib qho phiaj xwm tuav pov hwm kho mob tshiab. Yog tias ib tug neeg twg cia li tau txais kev tso rau ib qho phiaj xwm tuav pov hwm yam twg thiab lawv txiav txim siab tias lawv xav tau lwm qhov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas txawv ntawd, ces lawv yuav muaj sij hawm 90 hnub hloov rau qhov tshiab.

Koj puas yuav tsum tau rov tso npe nkag rau hauv Medicaid txhua xyoo?

Medicaid thiab CHIP cov tswv cuab yuav tsum tau rov toj sij hawm dua tshiab rau lawv li kev pab them nqi duav roos txhua xyoo. Nws yog txoj hau kev uas txhua lub xeev txheeb xyuas tias seb lawv cov neeg tso npe nkag ntawd puas tseem ua tau raws li cov cai tseev kom muaj es thiaj tau txais cov nyiaj pab ntawm Medicaid. Qhov txheej txheem no kuj tseem hu ua kev faib cais ntawm Medicaid. Qee tus neeg hu nws ua kev rov tso npe nkag hauv Medicaid no thiab.

Thaum lub sij hawm muaj Tus Kab Mob COVID-19 sib kis thoob qhov txhia chaw, txoj cai tseev kom muaj rau kev rov toj sij hawm tshiab ntawm Medicaid thiaj tau raug tso tseg ib ntus. Tab sis, txij li Lub Plaub Hlis Ntuj 1, 2023, txhua lub xeev tau pib los txheeb xyuas kev muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab CHIP dua ib zaug ntxiv.
 

Peb yuav qhia koj txog txhua kauj ruam

Siv koj tus zauv chaw nyob (ZIP code) los nrhiav UnitedHealthcare li phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid hauv koj cheeb tsam. Ntawm nplooj vev xaib "Cov Lus Qhia Meej Tseeb Txog Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm", koj yuav pom tag nrho cov npe ntawm cov nyiaj pab, ntxiv rau lwm cov nyiaj pab uas muaj nqi ntxiv* uas koj tuaj yeem tau txais los ntawm UnitedHealthcare nkaus xwb. Thaum koj pom cov phiaj xwm uas koj xav tau lawm, nias rau ntawm lub pob nias “Cov Kauj Ruam Mus Tso Npe Nkag”. Qhov ntawd yuav coj koj mus rau nplooj vev xaib uas muaj cov lus qhia tshwj xeeb thiab cov ntaub ntawv qhia paub txog chaw tiv tauj los ua ntawv thov kev pab them nqi duav roos ntawm Medicaid hauv koj lub xeev.

Cov kev pab thiab cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Tej zaum yuav tau siv cov ciaj ciam, cov kev cais tawm thiab/los sis cov kev txwv ntawm pab pawg kho mob koom tes ua ke. Cov nyiaj pab rau OTC muaj cov ncua sij hawm tag. Hu rau koj qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob los sis tshab xyuas koj Daim Ntawv Pov Thawj Txog Kev Pab Them Nqi Duav Roos (Evidence of Coverage, EOC) kom paub ntau ntxiv.

Hom phiaj xwm tuav pov hwm twg uas kuv muaj cai tsim nyog rau?

Teb rau ob peb nqe lus nug luv luv txhawm rau saib seb daim phiaj kho mob hom twg haum zoo rau koj.

Nrhiav cov phiaj xwm tuav pov hwm Medicaid uas muaj nyob rau hauv koj cheeb tsam

Cov nyiaj pab ntawm Medicaid los sis cov phiaj xwm tuav pov hwm uas muaj cai tsim nyog tau txais ob yam tib si tuaj yeem hloov pab mus tau nyob rau ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb nrhiav txog kev siv koj tus zauv xa ntawv (Zip code) txhawm rau kom paub txog qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm kev kho mob uas raug los mus haum rau koj cov kev xav tau ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv.

Kev Rau Npe

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink