Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

D-SNP / Medicare tiv tauj rau peb tau

Puas muaj lus nug txog Medicare

Puas xav tau cov ntaub ntawv qhia txog peb Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare? Tiv Tauj rau UnitedHealthcare hauv xov tooj, hauv online los sis hauv kev xa ntawv.

Xov tooj

1-844-812-5967 TTY: 711
8 AM txog 8 PM sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub toj ib lim piam.

Koj yog ib tug tswv cuab lawm los? Hu rau tus naj npawb xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj Daim Npav UCard®.

Sau ntawv sib tham hauv online

Nias rau ntawm qhov tab nyob rau sab xis ntawm koj lub browser window txhawm rau los sau ntawv sib tham nrog tus neeg sawv cev muaj ntawv tso cai thaum lub sij hawm ua hauj lwm. Tsuas yog txais tau Medicare/D-SNP nkaus xwb. 

Ntsib nrog ib tus neeg sawv cev

Sau kom tiav  daim ntawv foos hauv qab no thiab tus Neeg Sawv Cev Muag Ntawv Tuav Pov Hwm Ntawm UnitedHealthcare yuav tiv tauj koj.

Xa ntawv

UnitedHealthcare Customer Service
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Nrhiav qhov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv (health insurance) uas zoo rau koj los sis lwm tus

Teb ob peb nqe lus nug uas yooj yim kom nrhiav tau daim phiaj uas zoo rau koj.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink