Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Minnesota Senior Care Plus (MSC+) - Glossary

A

 • Kev Qhia Ua Ntej

  Daim ntawv qhia ua ntej muab koj cov kev xaiv rau kev kho mob rau hauv kev sau ntawv. Qhov no yuav pab tau yog tias koj tsis tuaj yeem hais qhia tau txog koj qhov kev xav tau.

 • Kev thov kev ncaj ncees

  Ib txoj hauv kev rau koj los tawm tsam peb qhov kev txiav txim yog tias koj xav tias peb ua yuam kev. Koj tuaj yeem hais kom peb hloov qhov kev txiav txim siab them nyiaj los ntawm kev ua ntawv thov kom rov hais dua los sis hais lo lus. 

 • Daim ntawv thov

  Ib daim ntawv thov rau cov txiaj ntsig tau ua rau lub koom haum sau ntawv thiab kos npe los ntawm tus neeg thov lossis ib tus neeg ua haujlwm sawv cev ntawm tus neeg thov. Daim ntawv thov tuaj yeem tau txais los ntawm kev xa ntawv, xov tooj, fax, ntawm tus kheej, lossis hauv tshuab hluav taws xob.

E

 • Kev kub ntxhov

  Kev kho mob xwm txheej ceev yog thaum koj, lossis lwm tus neeg uas muaj kev paub txog kev noj qab haus huv thiab tshuaj, ntseeg tias koj muaj cov tsos mob uas xav tau kev saib xyuas kho mob tam sim ntawd txhawm rau tiv thaiv kev tuag, kev tsis zoo ib feem twg ntawm lub cev, lossis kev ua hauj lwm tsis zoo ib feem twg ntawm lub cev lossis tuaj yeem ua rau mob hnyav rau lub cev los sis puas siab puas ntsws. Cov tsos mob ntawm kev kho mob tej zaum yuav raug mob hnyav los sis mob heev. Qhov no kuj hus tias yog ib qhov kev kub ntxhov txog rau kam siv tshuaj.

 • Chav Kho Mob Xwm Txheej Kub Ceev

  Chav kho mob xwm txheej kub ceev (ERs) yog rau kev raug mob loj los sis mob sai sai uas yuav ua rau muaj kev phom sij rau lub neej thiab xav tau kev kho mob tam sim ntawd. Thaum muaj xwm txheej ceev, koj yuav tsum hu 911 los yog mus rau ER tam sim ntawd.

F

 • Kev dag

  Lub hom phiaj xav kom tau txais cov txiaj ntsig tsis tsim nyog lossis them nyiaj.

G

 • Kev tsis txaus siab

  Ib qho kev tsis txaus siab uas koj tau hais txog peb lossis ib qho ntawm peb lub network muab kev pabcuam lossis chaw muag tshuaj. Qhov no suav nrog kev tsis txaus siab txog kev saib xyuas koj zoo.

H

 • Kev taug xyuas

  Kev taug xyuas yog qhov koj mus nug txog qhov kev pab cuam kev noj qab haus huv uas lawv tau txheeb xyuas koj daim ntawv ntawm koj li kev npaj thiab lawv tau tsis lees txais koj li kev thov.

I

 • Kev Saib Xyuas Neeg Mob Sab Hauv Tsev Kho Mob

  Kev nyob hauv tsev kho mob los sis chaw kho mob feem ntau yuav yog siv sij hawm ntau yam tsawg 24 teev los sis ntau duas.

L

 • Daim Ntawv Teev Cov Tshuaj Kho Mob (LOCD)

  Ib daim ntawv teev cov tshuaj uas tau tso cai los ntawm qhov chaws saib xyuas kev pab cuam rau tsev neeg nyob hauv xeev Minnesota.

M

 • Tswv cuab

  Ib tug neeg uas tau txais kev pabcuam los ntawm ib qho kev pabcuam, xws li Minnesota kev pab cuam kev noj qab haus huv lossis Medicare.

 • Kev Pab Fab Kev Kho Mob Ntawm Xeev Minnesota

  Kev Pab Fab Kev Kho Mob Ntawm Xeev Minnesota (Minnesota Medical Assistance) yog Xeev Minnesota qhov khoos kas pab kev kho mob uas loj tshaj plaws thiab pab cov me nyuam thiab cov tsev neeg, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg muaj hnub nyoog tsis muaj me nyuam, cov neeg laus thiab cov neeg dig muag los sis muaj mob xiam oob khab. Nws yog Xeev Minnesota qhov khoos kas pab Medicaid rau cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg. 

  Yog xav paub ntxiv, mus saib: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/adults/health-care/health-care-programs/programs-and-services/medical-assistance.jsp

O

 • Cov Kev Pab Cuam Neeg Mob Sab Nrauv Tsev Kho Mob

  Cov kev pabcuam muaj nyob rau hauv tsev kho mob lossis chaw kho mob sab nraud uas tsis nyob rau theem kev saib xyuas neeg mob. Cov kev pab no kuj muaj nyob rau ntawm koj lub tsev kho mob lossis lwm qhov chaw kho mob. 

P

 • Tus Kws Kho Mob Xub Thawj (PCP)

  Koj tus kws kho mob xub thawj (PCP) yog tus kws kho mob lossis lwm tus kws kho mob tsim nyog uas koj pom ntawm koj qhov chaw kho mob thawj zaug. Tus neeg no yuav tswj xyuas koj txoj kev noj qab haus huv. 

 • Kws Pab Kho Mob

  Ib tug kws kho mob uas tsim nyog los yog qhov chaw pom zoo raws li lub xeev txoj cai lij choj rau tus kws kho mob. 

R

 • Kev txiav txim siab dua

  Kev tshuaj xyuas ib ntus ntawm koj tsev neeg cov nyiaj tau los thiab kev tsim nyog tau txais. Thaum rov txiav txim siab dua, tseem hu ua kev rov ua dua tshiab, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv pov thawj ntawm cov nyiaj tau los tam sim no thiab qhov chaw nyob los xyuas koj qhov kev tsim nyog tau txais.

S

 • Kev Xav Tau rau txhuas tus

  Ib qho kev xav tau uas zoo tshaj plaws los ntawm cov peev txheej tawm hauv zej zog. Koj Tus Kws Pab Tswv Yim Muab Kev Pab Cuam Tswv Cuab tuaj yeem pab koj nkag mus rau cov kev pab cuam uas yuav hais txog koj cov kev xav tau hauv zej zog.

 • Kws Kho Mob Tshwj Xeeb

  Tus kws kho mob tshwj xeeb yog ib tus kws kho mob tus uas muab cov kev pab cuam saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov kab mob tshwj xeeb los sis ib feem ntawm lub cev. 

 • Lub Xeev Li Kev Txiav Txim Siab Dua (Kev taug nug uas ncaj ncees los ntawm lub xeev):

  Lub rooj sib hais hauv lub xeev los tshuaj xyuas qhov kev txiav txim los ntawm peb. Koj yuav tsum thov sau ntawv. Koj tus kws kho mob tuaj yeem thov kev thov rov hais dua hauv xeev nrog koj daim ntawv tso cai. Koj tuaj yeem hais txog lub rooj sib hais yog tias koj tsis pom zoo nrog ib qho ntawm cov hauv qab no: 

  • kev tsis lees paub, txiav tawm, lossis txo cov kev pabcuam
  • kev npaj tso npe kawm
  • tsis kam lees ib feem lossis tag nrho ntawm kev thov rau kev pabcuam
  • peb tsis ua raws li lub sijhawm teem tseg rau kev tso cai ua ntej thiab thov rov hais dua
  • lwm yam kev ua

U

 • Lub Chaw Saib Xyuas thaum kub ntxov

  Koj tuaj yeem siv cov chaw zov me nyuam no thaum nws tsis muaj teeb meem rau lub neej, tab sis koj muaj mob lossis xav tau kev kho mob tam sim ntawd thiab koj tus PCP tsis muaj. Cov chaw kho mob ceev feem ntau yog qhib thaum yav tsaus ntuj thiab hnub so.

V

 • Cov kev sib ntsib pom ntsej muag saum huab cua

  Kev mus ntsib Online txuas koj nrog tus kws kho mob nyob hauv lub xov tooj ntse lossis khoos phis tawj rau kev mus ntsib tsis yog xwm txheej.

Rov qab mus rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv

Kawm ntxiv

Minnesota Senior Care Plus (MSC+)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink