Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob thiab Cov Ntawv Foos

Daim Phiaj Dual Special Needs Plan (DSNP)

Sim qhov xa tuaj ntawm tsev los ntawm OptumRx. 

Ua daim ntawv foos no kom tiav es kom lwm tus thiaj nkag cuag tau koj tus as khauj (account). Xaiv ib tus neeg uas koj ntseeg siab tau xws li tus txij nkawm, ib tus tswv cuab hauv tsev neeg, tus neeg saib xyuas los sis ib tus phooj ywg kom nkag cuag tau los sis pab koj tswj koj daim phiaj kho mob.

Cov ntawv foos rau kev hloov pauv thiab kev txiav tawm.

Daim Ntawv Foos Xa Nyiaj Hauv Tshuab Fais Fab

Daim Foos Kev Txo Nqi ntawm Kev Nyab Xeeb Fab Sim Neej (Social Security) / Koom Haum Railroad Retirement Board

Cov ntawv foos kom peb them nyiaj rov qab rau koj.

Daim Foos Kev Ntxiv Nyiaj Ncaj Qha Rau Tus Tswv Cuab Rau Cov Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Daim Ntawv Foos Ntxiv Nyiaj Nqi Kho Mob Rov Qab

Cov Ntawv Foos Tso Cai thiab Teem Caij.

Kev Tso Cai los Qhia Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv

Ua daim ntawv foos no kom tiav es kom lwm tus thiaj nkag cuag tau koj tus as khauj (account). Xaiv ib tus neeg uas koj ntseeg siab tau xws li tus txij nkawm, ib tus tswv cuab hauv tsev neeg, tus neeg saib xyuas los sis ib tus phooj ywg kom nkag cuag tau los sis pab koj tswj koj daim phiaj kho mob.

Tsa Tus Neeg Sawv Cev

Tsa Tus Neeg Sawv Cev (Editable PDF)

Cov Ntawv Foos Them Rau Cov Tshuaj Part D thiab Kev Tso Cai.

Medicare Part D Daim Ntawv Foos Thov Kev Txiav Txim Them Rau

Daim Ntawv Foos Thov Kev Tso Cai Ua Ntej Rau Qhov Tshuaj

Daim Ntawv Foos Thov Kev Rov Txiav Txim Dua Rau Qhov Tshuaj

Tsuas yog siv rau cov kws kho mob/cov kws muab kev pab kho mob. Koj tus kws kho mob tuaj yeem mus rau online thiab thov ib qho kev txiav txim siab pab them nqi kho mob rau koj.

Cov chaw muaj kev pab ntau ntxiv rau koj rub los (daoload).

UHC Kev Cog Lus rau Kev Ua Tau Zoo

Medicare Daim Ntawv Foos Thov Hais Dua thiab Tsis Txaus Siab

Medicare Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txiav Tu

Kev Txiav Tus Kev Cog Lus Uas Yuav Muaj Tau

Ua kom tiav tsab ntawv no thaum ib tus tswv cuab txiav tawm lawv daim phiaj xwm ntxiv Medicare (Medigap) thiab hloov nws mus rau daim phiaj UnitedHealthcare Medicare Advantage plan.

Tswv Cuab Cov Cai Ntawm Medicare1

Yog koj muaj Medicare, koj muaj cai tau txais:

 • Kev saib taus koj, saib muaj nqis thiab hwm koj txhua lub sij hawm.
 • Kev tiv thaiv los ntawm kev ntxub ntxaug los yog muab cais tawm. Txhua lub tuam txhab los yog koom haum uas ua hauj lwm nrog Medicare yuav tsum ua raws li tsab cai lij choj. Lawv yuav tsum tsis txhob saib koj txawv lwm tus vim koj haiv neeg, tsos nqaij daim tawv, yug nyob lwm lub teb chaws tuaj, muaj mob xiam oob khab, hnub nyoog, kev ntseeg, los sis yog poj niam/txiv neej.

Koj muaj cai kom:

 • Muab koj cov ntaub ntawv kho mob ceev cia tsis pub lwm tus paub.
 • Mus ntsib tau cov kws kho mob, cov kws kho mob tshwj xeeb, thiab cov tsev kho mob kom tau txais cov kev kho tus mob uas yuav tsum tau kho.

Koj muaj cai kom tau txais:

 • Cov kev kho mob uas Medicare them rau thaum muaj ib qho xwm txheej kub ceev.
 • Cov ntaub ntawv uas ua rau koj nkag siab tuaj ntawm Medicare, cov kws kho mob thiab, nyob rau qee qhov xwm txheej, cov neeg muaj ntawv cog lus ua hauj lwm.
 • Cov ntaub ntawv hais txog cov kev xaiv kho koj tus mob ua hom lus yooj yim uas koj tuaj yeem nkag siab thiab koom tau rau hauv cov kev txiav txim siab kho koj.
 • Cov ntaub ntawv qhia Medicare thiab cov kev kho mob ua hom lus yooj yim rau koj nkag siab.
 • Cov ntaub ntawv qhia Medicare ua hom uas koj nyeem tau, xws li hom uas cov neeg tsis pom kev zoo siv tau los yog hom uas luam ua tus tsiaj ntawv loj.
 • Cov lus teb rau koj cov lus nug txog Medicare.
 • Ib qho kev txiav txim siab hais txog kev them nyiaj rau kev kho mob, kev pab them rau cov khoom thiab cov kev pab, los yog them rau cov nqi tshuaj.

Thaum koj los yog koj tus kws kho mob ua ib daim ntawv thov (claim), koj yuav tau txais ib daim ntawv ceeb toom qhia rau koj paub tias dab tsi uas them rau thiab tsis them rau. Daim ntawv ceeb toom no yuav tuaj ntawm:

 • Medicare
 • Koj daim phiaj Medicare Advantage Plan (Part C) los yog lwm daim phiaj kho mob Medicare
 • Koj qhov Medicare daim phiaj muab tshuaj rau Medicare qhov pab them nqi tshuaj (Part D)

Yog tias koj tsis pom zoo raws li qhov kev txiav txim siab txog koj daim ntawv thov (claim), koj muaj cai los ua ib daim ntawv thov kom rov muab los xyuas dua. Tej zaum ko yuav:

 • Thov kom muab qeev cov kev txiav txim siab hais txog qhov them nyiaj rau kev kho mob, kev pab them nqi rau tej khoom thiab cov kev pab, los yog qhov kev pab them nqi rau cov tshuaj.
 • Ua tau cov ntawv tsis txaus siab (tej thaum muab hu ua cov “kev tsis haum siab”), xws li cov kev tsis txaus siab txog tej kev kho mob tsis zoo rau koj. Koj yuav txiav txim siab tau los ua qhov no yog koj muaj lus txhawj xeeb txog qhov kev kho mob thiab lwm cov kev pab tsis zoo uas koj tau txais los ntawm Medicare ib tus kws kho mob. 

Cov neeg tau txais Medicare muaj lub luag hauj lwm:

 • Los paub txog thiab paub kom tseeb koj cov nyiaj pab them nqi ua ntej tau txais qhov kev kho tus mob.
 • Los muab koj daim npav ID ua tswv cuab qhia rau tus kws kho mob ua ntej tau txais cov kev pab.
 • Los pov thaiv koj daim npav ID ua tswv cuab kom lwm tus neeg txhob muab los siv tau.
 • Los xyuas kom paub tseeb tias tus Kws Kho Mob uas koj tau txais cov kev pab yog ib feem ntawm koj daim phiaj kho mob lub network.
 • Los mus ntsib kws kho mob raws li cov sij hawm tau teem tseg.
 • Los them cov nyiaj yus nrog them (copayments)/cov nyiaj koom them is saws las (coinsurance) thaum lub sij hawm koj tau txais kev kho tus mob.
 • Los nug cov lus nug thiab nkag siab qhov kev kho tus mob uas koj tau txais.
 • Los ua raws li cov tswv yim qhia los ntawm koj tus Kws Kho Mob thiab paub txog cov kev tshwm sim uas yuav muaj tau yog koj tsis ua raws.
 • Los mus qhia rau peb paub txog koj cov kev xav, cov kev txhawj xeeb thiab cov kev tsis txaus siab.
 • Los muab cov ntaub ntawv thaum hais kom muab mus rau koj daim phiaj kho mob thiab cov Kws Kho Mob uas muaj ntawv cog lus ua hauj lwm uas yuav pab rau kom koj tus mob zoo dua qub tuaj.
 • Los mus siv chav kho mob xwm txheej kub ceev rau ib qho raug mob los yog mob nkeeg uas koj xav tias yog ib qho phom sij loj rau koj lub neej txoj siav los yog kev noj qab haus huv nkaus xwb.
 • Los ua raws daim phiaj kho mob uas tau pom zoo los ntawm koj thiab koj tus Kws Kho Mob.
 • Los muab txoj kev hwm thiab hais zoo rau tas nrho cov neeg ua hauj lwm hauv koj daim phiaj kho mob.
 • Los qhia rau peb paub thaum koj muaj hloov chaw nyob tshiab.

Yog hais tias koj muaj lus nug los yog txhawj xeeb txog koj cov cai, thov hu rau UnitedHealthcare tus xov tooj hu Pab Cov Tswv Cuab nyob ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab. Yog koj xav tau kev pab txog kev sib cev lus mus los, xws li kev pab los ntawm ib tus kws txhais lus, qhov chaw pab cov tswv cuab tuaj yeem pab tau koj.

Qhov pev pab cuam Medicare muaj ib phau me nyuam ntawv sau cia hu ua Koj Qhov Medicare Cov Cai thiab Kev Tiv Thaiv (Your Medicare Rights and Protection). Yog xav tau ib phau pub dawb, hu rau tus xov tooj hu dawb 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) los yog TTY (1-877-486-2048) 24 xuaj moos toj ib hnub, 7 hnub toj ib lub lim tiam (week). Los yog koj mua nrhiav tau hauv Medicare website, mus xaaj ib phau los yog luam tawm los ntawm koj lub computer.

1Medicare.gov, Koj Cov Cai

Recursos en Espanol.

Medicare y Usted

Nombramiento de un Representante

Txhawm rau kom tau txais UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan daim foos rau npe (PDF), mus rau UHCCP.com thiab ntaus koj tus lej ZIP code rau thiab nias lub pob "Nrhiav Cov Phiaj" (Find Plans). Thaum koj nrhiav tau daim phiaj uas koj xav rau npe rau hauv, nias lub pob "Saib Daim Phiaj Kom Paub Meej" (View Plan Details) kom tau kojh daim ntawv foos rau npe.

UnitedHealthcare cov phiaj kho mob yog muab los ntawm United Healthcare Insurance Company. Peb (thiab lwm lub tuam txhab pov hwm ntiag tug) ua hauj lwm nrog tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev cov koom haum khiav hauj lwm los muab kev pov hwm kev noj qab haus huv uas pab nyiaj los ntawm tsoom fwv. Peb tsis yog ib feem ntawm Medicare. Peb ua hauj lwm nrog cov chaw Centers for Medicare & Medicaid (CMS) thiab ntau lub xeev cov tsoom fwv los muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg tau txais Medicare thiab Medicaid.

Medicare Daim Ntawv Foos Rov Rho Npe Tawm Ntawm Daim Phiaj Muaj Cov Kev Pab Tshwj Xeeb Xav Tau

Luam daim ntawv foos PDF. Muab ib tus cwj mem dub/xiav los sau rau. Xa los yog Fax daim foos siv cov lus qhia nyob ntawm daim foos.

Medicare Daim Ntawv Foos Rho Npe Tawm Ntawm Daim Phiaj Pab Them Nqi Tshuaj

Luam daim ntawv foos PDF. Muab ib tus cwj mem dub/xiav los sau rau. Xa los yog Fax daim foos siv cov lus qhia nyob ntawm daim foos.

Kev rho npe tawm ntawm Medicare Advantage (Part C) los sis Medicare pab them nqi tshuaj (Part D) daim phiaj yuav tshwm sim tau tam sid yog tias koj:

 • Tsiv koj qhov chaw nyob ruaj tawm ntawm daim phiaj cheeb tsam muab kev pab (nrog rau kev raug kaw).
 • Poob koj txoj cai rau Medicare cov nyiaj pab raws li Part A thiab/los sis tsis rau npe rau hauv Part B ntxiv lawm.
 • Tsis them tus nqi them txhua hli (monthly premium) (yog tias koj daim phiaj muaj ib qho) tom qab koj daim phiaj tau ua txhua yam los sau qhov nyiaj uas tsis tau them.
 • Tuag lawm.
 • Paub txog kev qhia tsis tseeb tias koj xav tias yuav tau txais cov nyiaj them ntxiv rov qab rau qhov tshuaj uas Medicare them rau los ntawm lwm qhov kev pab them thib peb.
 • Rau npe rau hauv ib daim phiaj pab them nqi tshuaj txawv. Koj yuav raug rho npe tawm ntawm koj daim phiaj dhau los tam sid (yog tias nws muaj qhov pab them nqi tshuaj).
 • Tsis them koj Part D-IRMAA rau tsoom fwv thiab CMS ceeb toom rau daim phiaj kom ua qhov kev rho npe.

Koj kuj yuav raug rho npe tawm rau "kev coj cwj pwm tsis zoo." Tus cwj pwm cuam tshuam yog txhais tias yog tus cwj pwm uas cuam tshuam loj heev rau UnitedHealthcare lub peev xwm los npaj los sis muab kev saib xyuas kho mob rau koj los sis lwm tus tswv cuab hauv daim phiaj xwm. Lwm daim phiaj pab them nqi tshuaj Medicare tuaj yeem txo koj qhov kev rau npe yog tias koj tau raug rho npe tawm vim muaj kev cuam tshuam ntawm tus cwj pwm. 

Nyob rau hauv txhua qhov ntawm kev rho npe, koj daim phiaj yuav tsum tau ceeb toom qhia rau koj paub thiab muab sij hawm rau koj thov kom rov xyuas qhov kev txiav txim dua ua ntej rho npe.

Koj tuaj yeem thov tau daim foos rho npe tawm los ntawm koj qhov Medicare Advantage (Part C) daim phiaj, koj qhov Medicare Special Needs daim phiaj (SNP) los sis Medicare daim phiaj pab them nqi tshuaj (Part D) thiab hloov mus rau Original Medicare (Parts A thiab B) online los sis xa ntawv/fax:

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink