Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP) Cov kauj ruam los Sau Npe

Cov kauj ruam ua kom tiav koj qhov kev rau npe

Ua tsaug rau koj xav txog ib qho ntawm peb cov phiaj kho mob uas Muaj Feem Tau Txais Ob Yam. Txhawm rau kom yooj yim rau npe, ua raws cov kauj ruam no:

Kauj ruam 1:

Xyuas kom cov phiaj kho mob muaj raws li koj cov kev xav tau. Piv txwv li:

 • Koj puas tau kuaj xyuas cov qauv tsim nyog?
 • Puas yog koj tus kws kho mob nyob hauv lub network?
 • Puas them rau cov tshuaj koj xav tau?
 • Puas muaj lub tsev kho mob nyob ze hauv lub network?

Siv kev tsawb kws kho mob lub thawv thiab cov ntaub ntawv ruv los nyob ntawm nplooj ntawv daim npaj kom nrhiav cov lus teb rau cov lus nug no thiab lwm cov lus nug tseem ceeb. Los sis tsuas yog hu rau peb. 

Kauj Ruam 2

Nrhiav kom tau ob peb cov ntaub ntawv uas koj yuav tau muaj los mus rau npe:

 • Ib daim ntawv teev npe ntawm koj cov tshuaj noj.
 • Koj tus lej Social Security.
 • Koj daim npav Medicare, yog tias koj muaj:
Medicare Card
 • Koj daim npav Medicaid hauv xeev, yog tias koj muaj:
Indiana Medicaid Card

Kauj Ruam 3

Xaiv los ntawm ib qho ntawm peb lwm cov kev xaiv kev rau npe hauv qab no:

 • Tso npe los ntawm xov tooj: hu rau peb ntawm 1-844-812-5967 / TTY: 711  los sis siv cov kev pab cuam uas koj xav tau,  8:00 am txog 8:00 pm raws li lub sib hawm ntawm nej qhov chaw nyob, 7 cov hnub ntawm ib thiv uas yuav pib
 • Ntsib nrog tus neeg sawv cev: Nrhiav ib tus neeg sawv cev hauv koj cheeb tsam
 • Rau npe hauv kev xa ntawv

Daim ntawv thov

Ntaub Ntawv Rau Npe (Enrollment Kit)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink