Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

Yuav rau npe li cas hauv UnitedHealthcare Hoosier Care Connect

Tau txais kev kho mob uas koj cias siab.

Hoosier Care Connect yog ib qho kev pab cuam uas muab kev pab rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog siab lawm, qhov muag tsis pom kev los yog xiam oob khab, suav nrog rau cov me nyuam nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu thiab cov uas muaj tus saib xyuas ntawm lub Xeev.

Daim phiaj no muaj nyob hauv txhua Indiana lub cheeb nroog.

Yuav rau npe li cas

Saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais thiab rau npe:

Online:

Mus saib Lub Xeev Indiana ntawm lub website

Hu rau:

Hus rau 1-800-403-0864

Tus kheej nqa cov ntaub ntawv mus:

Mus ntsib ib lub chaw ua hauj lwm ntawm FSSA uas nyob hauv zos. Nrhiav ib lub chaw ua hauj lwm nyob ze koj.

Puas xav tau kev pab?

Peb daim phiaj Hoosier Care Connect cov kws paub tshwj xeeb yuav teb tau koj cov lus nug thiab pab koj rau npe.

Hu rau peb tus xov tooj hu dawb ntawm 1-800-832-4643, TTY 711­
8 AM–8 PM ET, hnub Monday-Friday

Peb kuj tseem tuaj yeem pab muab tus neeg txhais lus, suav nrog rau Txhais Lus Piav Tes Ua Lus Asmesliskas.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink