Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Ntsiab Lus Tshab Txhais

A

 • Kev Qhia Ua Ntej

  Daim ntawv qhia ua ntej muab koj cov kev xaiv rau kev kho mob rau hauv kev sau ntawv. Qhov no yuav pab tau yog tias koj tsis tuaj yeem hais qhia tau txog koj qhov kev xav tau.

 • Kev thov kev ncaj ncees

  Ib qho kev thov kom muaj ib lub rooj mloog kev ncaj ncees hais txog ib yam dab tsi uas lub chaw ua hauj lwm pom zoo yuav nqis tes ua, ib yam dab tsi uas lub chaw ua hauj lwm muab ua tiav lawm, los yog ib qhov kev txiav txim uas lub chaw ua hauj ua tsis tau raws sij hawm.

 • Daim ntawv thov

  Ib daim ntawv thov rau cov txiaj ntsig tau ua rau lub koom haum sau ntawv thiab kos npe los ntawm tus neeg thov lossis ib tus neeg ua haujlwm sawv cev ntawm tus neeg thov. Daim ntawv thov tuaj yeem tau txais los ntawm kev xa ntawv, xov tooj, fax, ntawm tus kheej, lossis hauv tshuab hluav taws xob.

E

 • Kev kub ntxhov

  Ib qho tsos mob los yog cov tsos mob xwm txheej kub ceev thiab mob sai, suav nrog rau mob loj heev, uas ua rau ib tus neeg coj tus cwj pwm ntseeg tias yog ib tus mob uas yuav tau kho tam sid, yog hais tias tsis kho yuav ua rau muaj teeb meem loj rau lub cev ua tsis tau hauj lwm los yog ua rau ib yam khoom los yog ib feem hauv nruab nrog cev tsis ua hauj lwm, los yog yuav ua rau tus neeg txoj kev noj qab haus huv nyob rau qhov muaj kev phom sij loj heev.

 • Chav Kho Mob Xwm Txheej Kub Ceev

  Chav kho mob xwm txheej kub ceev (ERs) yog rau kev raug mob loj los sis mob sai sai uas yuav ua rau muaj kev phom sij rau lub neej thiab xav tau kev kho mob tam sim ntawd. Thaum muaj xwm txheej ceev, koj yuav tsum hu 911 los yog mus rau ER tam sim ntawd.

F

 • Kev dag

  Lub hom phiaj xav kom tau txais cov txiaj ntsig tsis tsim nyog lossis them nyiaj.

G

 • Kev tsis txaus siab

  Ib qho kev tsis txaus siab (grievance) yog lwm lo lus siv rau kev ua ntawv foob. Koj yuav qhia paub txog ib qho kev tsis txaus siab los ntawm qhov xa ib tsab ntawv los yog hu rau Cov Kev Pab Cuam Rau Tswv Cuab.

H

 • Kev taug xyuas

  Kev taug xyuas yog qhov koj mus nug txog qhov kev pab cuam kev noj qab haus huv uas lawv tau txheeb xyuas koj daim ntawv ntawm koj li kev npaj thiab lawv tau tsis lees txais koj li kev thov.

I

 • Neeg Mob Pw Hauv Tsev Kho Mob

  Ib tu neeg mob uas cia pw hauv ib qhov chaw kho mob ib hmos los yog ntev dua thiab tau txais cov kev pab kho mob uas pab them nqi rau.

M

 • Medicaid

  Indiana Family and Social Services Administration (FSSA) muab Medicaid cov kev pab rau cov muaj feem tau txais Hoosiers hauv Indiana Health Coverage Programs (IHCP). Koj daim phiaj kho mob koom nrog IHCP los mus muab koj qhov Medicaid cov kev pab. Yog xav paub ntxiv txog Indiana qhov Medicaid cov kev pab cuam mus saib https://www.in.gov/medicaid/members/index.html

 • Tswv cuab

  Ib tus neeg muaj feem tau txais rau npe rau hauv daim phiaj UnitedHealthcare Health Plan.

O

 • Tus Neeg Mob Tsis Pw Kho Hauv Tsev Kho Mob

  Ib tus neeg mob tsis pw hauv tsev kho mob tau txais cov kev pab kho mob uas them rau nyob deb ntawm lub tsev kho mob, xws li nyob hauv tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm los yog hauv tus neeg mob lub tsev, los yog hauv ib lub tsev kho mob neeg mob tsis pw kho los yog tsev kho mob chav kho mob xwm txheej kub ceev los yog chaw phais mob.

P

 • Cov Npe Tshuaj Uas Xav Tau (Preferred Drug List (PDL))

  Ib daim ntawv teev cov npe tshuaj uas tau tso cai los ntawm Indiana Family Social Services Administration.

 • Kws Kho Mob Xub Thawj (Primary Medical Provider (PMP))

  Koj tus kheej tus kws muab kev kho mob. Koj tus kws kho mob xub thawj (PMP) kuj yog ib tus muab kev saib xyuas mob nkeeg rau tsev neeg, kws pab tiv thaiv thiab kho mob nkeeg, kws kho mob rau cov me nyuam, los yog lwm tus kws kho mob uas tau kev pom zoo los ntawm Lub Xeev Indiana. Yuav kom tau txais cov nyiaj pab, koj tus PMP yuav tsum yog tus muab los yog pab khiav txoj hauj lwm kho mob rau koj. Yog hais tias koj yuav tau mus ntsib ib tus kws kho mob tshwj xeeb, koj tus PMP keev yog tus yuav ua ntawv xa koj mus.

 • Kws Pab Kho Mob

  Ib tus kws tshaj lij fab kev kho mob (xws li ib tus kws kho mob, kws tu neeg mob, kws pab tiv thaiv thiab kho mob nkeeg, thiab lwm tus) los yog chaw kho mob (xws li ib lub tsev kho mob, tsev kuaj mob, thiab lwm qhov chaw).

R

 • Kev txiav txim siab dua

  Kev tshuaj xyuas ib ntus ntawm koj tsev neeg cov nyiaj tau los thiab kev tsim nyog tau txais. Thaum rov txiav txim siab dua, tseem hu ua kev rov ua dua tshiab, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv pov thawj ntawm cov nyiaj tau los tam sim no thiab qhov chaw nyob los xyuas koj qhov kev tsim nyog tau txais.

S

 • Kev Xav Tau rau txhuas tus

  Ib qho kev xav tau uas zoo tshaj plaws los ntawm cov peev txheej tawm hauv zej zog. Koj Tus Kws Pab Tswv Yim Muab Kev Pab Cuam Tswv Cuab tuaj yeem pab koj nkag mus rau cov kev pab cuam uas yuav hais txog koj cov kev xav tau hauv zej zog.

 • Kws Kho Mob Tshwj Xeeb

  Ib tus kws kho mob uas paub zoo txog ib hom mob, xws li ib tus kws kho mob plawv los yog ib tus kws kho mob ko taw.

U

 • Lub Chaw Saib Xyuas thaum kub ntxov

  Koj tuaj yeem siv cov chaw zov me nyuam no thaum nws tsis muaj teeb meem rau lub neej, tab sis koj muaj mob lossis xav tau kev kho mob tam sim ntawd thiab koj tus PCP tsis muaj. Cov chaw kho mob ceev feem ntau yog qhib thaum yav tsaus ntuj thiab hnub so.

V

 • Cov kev sib ntsib pom ntsej muag saum huab cua

  Kev mus ntsib Online txuas koj nrog tus kws kho mob nyob hauv lub xov tooj ntse lossis khoos phis tawj rau kev mus ntsib tsis yog xwm txheej.

Rov Qab mus rau Saud

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink