Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Cov Nqe Lus Nug Uas Kheev Nquag Nug Tas Li

Yog hais tias koj tsis rau npe rau hauv Indiana Medicaid, tej zaum koj kuj muaj feem tau txais. Yog xav nrhiav kom paub seb koj puas muaj cai tau txais los yog muaj lus nug txog qhov kev pab them nqi rau koj tam sim no, saib in.gov/Medicaid/members, hu rau 1-800-403-0864, los yog mus saib FSSA ib lub chaw ua hauj lwm hauv zos. Ib daim ntawv teev cov chaw ua hauj lwm yuav nrhiav tau ntawm no.

Yog, koj yuav tau txais ib daim npav tswv cuab (member ID card) los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Txhua tus neeg hauv tsev neeg uas rau npe nrog rau Hoosier Care Connect yuav tsum muaj lawv tus kheej daim npav ID.

Koj yuav tau muaj koj daim npav ID ua tswv cuab rau txhua qhov kev mus ntsib kws kho mob, tsev kho mob, thiab kws muag tshuaj. Yog hais tias koj tsis tau txais koj daim npav ID hauv ib lub lim tiam (ib week) ntawm koj hnub pib rau npe koom nrog UnitedHealthcare Community Plan, thov hu rau Lub Chaw Pab Tswv Cuab ntawm 1-800-832-4643. Yog tias koj tsis hnov lus lossis hais lus tsis zoo, thov hu rau TTY 711.

Peb zoo siab xa ib qho tshiab rau koj. Thov hu rau Chaw Pabcuam Tswvcuab hu dawb, ntawm 1-800-832-4643. Yog tias koj tsis hnov lus los sis hais lus tsis tau, hu rau TTY: 711. Koj kuj tseem tuaj yeej nkag mus rau myuhc.com/communityplan, tso npe thiab luam theej koj daim npav tawm los.

Yog hais tias koj tsiv tawm, koj yuav tsum tau tiv tauj Lub Xeev Indiana mus qhia rau lawv paub. Saib in.gov/Medicaid/memberslos yog hu rau 1-800-403-0864.

UnitedHealthcare Community Plan
2955 N. Meridian Street, Suite 401
Indianapolis, IN 46208

Medicaid yog ib qhov kev pab nyiaj los ntawm tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev, uas them nyiaj rau kev kho mob rau cov uas tsim nyog. Yog xav paub ntau ntxiv txog cov kev pab cuam sib txawv uas muaj hauv Indiana, saib in.gov/Medicaid/members

Peb xav hnov ​​los ntawm peb cov tswv cuab txog cov lus nug, kev tsis txaus siab lossis kev txhawj xeeb uas koj muaj. Yog tias koj muaj lus tsis txaus siab, thov hu rau Chaw Pab Cuam Tswv Cuab tus xov tooj hu dawb, ntawm 1-800-832-4643, TTY 711.

Yog hais tias koj tsis txaus siab rau koj qhov kev saib xyuas los sis kev kho mob los ntawm Lub Chaw Pab Tswv Cuab, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kho Mob, los sis tus kws muab kev pab kho mob, koj tuaj yeem ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab. Koj tuaj yeem sau ntawv tsis txaus siab lossis tsis txaus siab rau peb (txoj kev npaj khomob) lossis tus kws khomob nrog peb txhua lub sijhawm.

Cov tswv cuab tuaj yeem hais tau qhov uas tsis txaus siab ntawd rau lub Chaw Pab Tswv Cuab txij thaum 8 am rau 8 pm Lub Sij Hawm Sab Hnub Tuaj, hnub Monday txog Friday, ntawm 1-800-832-4643, TTY 711. Txhua tus tswvcuab tuaj yeem sau ntawv tsis txaus siab los ntawm txoj haujlwm no.

Koj kuj tseem tuaj yeem xa ib tsab ntawv. Thov sau koj lub npe, chaw nyob, tus lej ID, qhov laj thawj tias vim li cas koj tsis txaus siab, thiab lwm yam ntaub ntawv koj xav tias tseem ceeb. Qhov chaw nyob ntawd yog:

UnitedHealthcare Cov Kev Tsis Txaus Siab Thiab Thov Kom Muab Qhov Teeb Meem Los Hais Dua
Chaws nyob P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

Koj muaj lwm cov cai uas muaj xws li kev thov rov hais dua thiab Lub Xeev Lub Rooj Mloog Kev Ncaj Ncees (State Fair Hearing). Yog xav paub ntxiv txog kev tsis txaus siab thiab kev thov rov hais dua, hu rau Cov Chaw Pabcuam Tswvcuab lossis saib Tshooj Lus Thov thiab Kev Tsis Txaus Siab ntawm Cov Tswv Cuab Phau Ntawv.

Yog koj xav tias kev dag kom tau txais kev pab, kev siv luam thuam los yog kev siv tsis raws cai tseem tab tom muaj mus ntxiv, hu rau tus xov tooj UHC Fraud Hotline ntawm 1-844-359-7736. Koj kuj tseem hu tau rau qhov chaw pab cov tswv cuab (Member Services) ntawm 1-800-832-4643. Peb yuav tsis siv koj npe thaum koj qhia rau peb paub. Koj yuav tsis ntsib teeb meem dab tsi thaum koj qhia qhov no. Peb yuav xyuas qhov teeb meem rau koj. Lub Xeev Indiana kuj muaj ib tus xov tooj hu qhia paub txog kev dag kom tau txais kev pab, kev siv luam thuam thiab kev siv tsis raws cai. Koj hu tau rau 1-800-403-0864. Koj kuj qhia tau yam tsis tas qhia koj lub npe. Cov neeg siv TTY yuav hu tau 711 rau txhua qhov kev xaiv ua.

Yog xav paub ntxiv los sis qhia paub online mus rau ntawm no

No. All covered services are free. Call us right away if you get a bill. 

No. All covered medications are at no cost to you. Call us right away if you are paying for your medicine. 

Peb cov tswv cuab tuaj yeem nkag cuag tau ntau cov kev pab cuam thiab cov khoos kas pab tshwj xeeb. Hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab kom paub ntxiv. Peb muab:

 • Kev ua tswv cuab rau kev qoj ib ce rau tas nrho cov chaw qoj ib ce hauv peb lub One Pass network. Mus saib ib los yog siv cov ntawd tas nrho! Qhov no muaj xws li:
  • ntau lub gyms thiab cov chaw qoj ib ce hauv teb chaws xws li YMCA thiab Planet Fitness
  • muaj 20000 cov chav kawm qoj ib ce online xws li Daily Burn thiab Yoga Works
 • Kev Sib Tham Nrog Kws Kho Mob: Cov kev siv cuab yeej nyob deb ntsib nrog kws kho mob muaj 24/7, tsis tas teem caij ua ntej
 • Tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob: Hu rau ib tus kws tu neeg mob kom pab muab tswv yim 24/7
 • Lwm Txoj Kev Kho Kom Tus Mob Zoo: Tau nyiaj ntxiv rov qab rau tej yam xws li tshuaj ntsuab, nkaug koob cua, zuaj ib ce, los yog tshuaj qab los tshwj xeeb
 • Tus muab kev pab tu lwm tus cov xov tooj hu txhua hli los pab txhawb cov uas pab tu lwm tus
 • Lub Npov (Box) Muab Cov Lus Tseem Ceeb: Txuas nrog peb thiab tau txais kev pab me me rau kev tu vaj tu tsev, kev tu tus kheej, thiab khoom noj uas pab tau koj peev nyiaj siv
 • Leej Niam Cov Pluas Mov: Tau txais 14 pluas noj xa tuaj rau ntawm koj tsev xwb koj thiaj tau noj zoo thaum nyob tos kom tus mob zoo tom qab tawm hauv tsev kho mob los lawm. Qhov kev pab cuam no kuj tseem qhib rau cov tswv cuab uas xav tau kev pab mus ib ntus kom tau khoom noj.
 • Pab txuas rau cov chaw muaj kev pab rau:
  • Xov tooj ntawm tes thiab kev pab dawb
  • Internet thiab cuab yeej siv computer tus nqi qis
  • SNAP, EBT thiab WIC qhov kev pab txhawb nqa
  • Cov chaw muaj koom noj pub dawb
  • Pab nqi dej nqi taws
  • Npaj daim ntawv pov thawj kawm tiav tsev kawm ntu kawg (high school diploma)
  • Pab txiav luam yeeb, dej cawv los yog yeeb tshuaj
  • Koos kas pab ntxiv nyiaj rov qab rau cov phooj ywg thiab tsev neeg
  • Thiab ntau yam ntxiv
 • Kev puas hlwb thiab kev noj qab nyob zoo: Lub app pub dawb uas muaj cov twj los pab koj taug qab koj siab ntsws kev xav, nrhiav cov hau kev los daws kev nyuaj siab thiab txuas nrog lwm tus neeg
 • Tau txais phaj tshab rau cov dej num ua kom noj qab haus huv xws li mus kuaj mob txhua xyoo
 • Tau caij tsheb dawb mus rau tom cov chaw faib khoom noj dawb
 • Mus nres rau ntawm lub khw muag tshuaj mus nqa tshuaj tom qab ntsib kws kho mob
 • Tau caij tsheb dawb mus ntsib WIC thiab DFR
 • Nyob Ntawm Kuv Txoj Kev (On My Way): Lub app pub dawb rau cov me nyuam nyob nrog niam qhuav txiv qhuav thiab lwm cov uas ze rau qhov nto hnub nyoog
 • Justplainclear.com – online dictionary rau cov lus siv txog kev kho mob uas muab piav ua lus to taub yooj yim thiab tseeb
 • Cov Neeg Ua Hauj Lwm Fab Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Zos: Kev pab txhawb tim ntsej tim muag thaum koj xav tau
 • Kev Noj Qab Haus Huv Thawj Cov Kauj Ruam: Ib qho khoos kas pab tsis tau them nyiaj rau cov niam uas cev xeeb tub
 • Pawb Pawg Muab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab: Qhia rau peb paub seb peb ua hauj lwm li cas. Kawm kom paub ntxiv txog koj cov kev pab hauv Hoosier Care Connect. Koom hauv xov tooj los yog tus neeg mus kiag.
   

Txhua tus me nyuam nyob nrog niam qhuav txiv qhuav muaj ib tus thawj tswj hwm kev pab tu (care manager) nyob ntawm daim phiaj npaj kho mob. Yog xav paub seb koj tus thawj tswj hwm kev pab tu yog leej twg, hu rau tus Lub Chaw Muab Kev Pab Cuam Tswv Cuab. Peb yuav pab txuas koj rau nws. Koj yuav khiav tej hauj lwm thiab teem caij mus ntsib kws kho mob, kawm kom paub txog cov kev kho mob uas tau txais kev pab them nqi rau, nrog rau cov kev kho lub cev, cov khoos kas pab txhim kho thiab, yog xav tau, ib daim phiaj kho mob uas muab kho kom haum koj.  Nws muaj qee cov kev hloov rau koj tus me nyuam nyob nrog niam qhuav txiv qhuav cov ntaub ntawv uas tsuas yog koj tus Thawj Tswj Hwm Ntaub Ntawv rau Tsev Neeg thiaj ua tau xwb. Qhia rau peb seb yuav ua li cas thiaj hu tau rau koj tus Thawj Tswj Hwm Ntaub Ntawv rau Tsev Neeg kom peb thiaj pab tau koj yooj yim tau txais qhov kev pab uas koj tus me nyuam nyob nrog niam qhuav txiv qhuav xav tau. 

Koj yuav tsum muaj ib daim npav ID ua tswv cuab. Nyob rau ntawm daim npav koj yuav pom ib tus naj npawb 12 tus leg xaus ua 99. Qhov no yog tus naj npawb ID uas muab rau koj los ntawm lub Xeev Indiana. Koj daim npav ID tseem teev koj tus kws kho mob xub thawj lub npe thiab. Qhov ntawd yog koj tus kws kho mob tseem ceeb uas koj mus ntsib thaum xav tau cov kev pab kho mob. Yog hais tias koj tsis muaj ib daim npav ID ua tswv cuab thov hu mus rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab. Peb mam li xa ib daim npav tshiab tuaj rau koj. 

Muaj! Koj mus saib tau qhov Google los yog Apple Apps ntawm koj lub smartphone. Download the UnitedHealthcare Mobile App1. Qhov no muaj ib daim npav digitai ID kom koj thiaj muaj daim npav tas li. Koj kuj tseem tuaj yeem mus saib tau cov ntawv kom them nyiaj thiab tau txais kev kho mob. Peb muaj ib tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob thiab lub app Sib Tham Nrog Kws Kho Mob 24 xuaj moos ib hnub, 7 hnub ib lub lim tiam.

Kawm kom paub ntxiv txog Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink