Hla mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov Ntsiab Lus Xub Thawj

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Txoj hauv kev los hloov qhov saib ntawm lub vev xaib

Peb lub vev xaib tuaj yeem nkag cuag tau rau thiab txhawb pab tau rau cov kob xim, cov kev ntsa ci, thiab cov kev hloov qhov loj me ntawm txoj kev saib. Koj kuj tseem tuaj yeem siv cov kev nyeem lub nab cos thiab hla cov kev tswj tau.

Txhawm rau los hloov qhov loj me ntawm cov lo lus nyob ntawm koj lub nab cos:

 • Cov neeg siv cov Windows:
  • Txhawm rau los ua kom qhov pom loj tuaj, nias rau CTRL + LUB CIM NTXIV (+).
  • Txhawm rau los ua kom qhov pom me tuaj, nias rau CTRL + LUB CIM NRHO TAWM (-).
 • Cov neeg siv Mac:
  • Txhawm rau los ua kom qhov pom loj tuaj, nias rau COMMAND L + LUB CIM NTXIV (+).
  • Txhawm rau los ua kom qhov pom me tuaj, nias rau COMMAND + LUB CIM NRHO TAWM (-).

Txhawm rau los hloov cov kob xim:

 • Cov neeg siv Internet Explorer:
  • Xaiv Cov Cuab Yeej
  • Xaiv Cov Hom Is Taws Nej (Internet)
  • Nyob rau ntawm kab General (Txhua Yam), saib lub pob nias Colors (Cov Kob Xim). Kos cim (check) rau cov npov no txhawm rau los muab koj cov kev xaiv:
 • Cov neeg siv Firefox PC:
  • Xaiv Firefox (lub pob nias kob xim kua taub) nyob rau sab saum toj ntawm koj lub nab cos
  • Xaiv Cov Kev Xaiv.
  • Hauv lub npov kab lus, xaiv Content (Hom Ntsiab Lus)
  • Xaiv Cov Hom Ntawv & Cov Kob Xim.
 • Cov neeg siv Firefox MAC:
  • Xaiv Firefox (lub pob nias kob xim kua taub) nyob rau sab saum toj ntawm koj lub nab cos
  • Xaiv Preferences (Cov Kev Nyiam)
  • Xaiv Content (Cov Ntsiab Lus)
  • Xaiv Color (Kob Xim).
 • Cov neeg siv Chrome PC & MAC:
  • Xaiv lub cim mes nus (3 cov qe ntsw los sis qee zaum yog tus kab ces)
  • Xaiv Settings (Cov Kev Tseeb Tsim)
  • Xaiv Show Advanced Settings (Ua Kom Pom Qhov Kev Teeb Tsim Ntau Tshaj Plaws) (qee zaum nws yuav raug hu tias Xaiv Advanced Content (Lub Ntsiab Lus Ntau Tshaj Plaws))
  • Xaiv Web Content (Lub Ntsiab Lus ntawm Vev Xaib).
 • Cov neeg siv Safari PC & MAC:
  • Lub nplaus xawj (browser) no tseev kom siv hom ntawv ua looj teev (style sheet).
  • Xaiv qhov mes nus (daim duab lub ntxheb) nyob rau sab saum toj ntawm koj lub nab cos
  • Xaiv Preferences (Cov Kev Nyiam)
  • Xaiv Advanced (Ntau Tshaj Plaws)
  • Xaiv Style Sheet (Hom Ntawv Ua Looj Teev).
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink