Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Nkag tau mus rau txhua sij hawm

Thaum koj tawm mus sab nraud thiab nyob rau qhov twg, qhov UnitedHealthcare® app muab koj daim phiaj kho mob tso rau ntawm koj cov ntiv tes.​ Mus rau hauv xov tooj hnub no!


Nrhiav Tau Ceev

Luv raws sij hawm puas yog? Ntaus koj tus zauv Cheeb Tsam (ZIP code) rau hauv qab no kom tau cov ntaub ntawv qhia txog daim phiaj tuav pov hwm kho mob, nrhiav cov kws pab kho mob thiab nrhiav kev pab them nqi tshuaj UHCCommunityPlan.com.

Thaum koj muaj sij hawm ntxiv, nco ntsoov sau npe rau myUHC.com thiab rub tawm lub app UnitedHealthcare® los muab cov cuab yeej los pab koj siv koj txoj kev npaj. Nws tsuas siv sij hawm ob peb feeb los rau npe xwb.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink