Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Puas xav tau kev pab nrhiav daim phiaj? Peb nyob ntawm no pab koj

Peb Cov Neeg Muag Khoom Muaj Ntawv Tso Cai tau npaj txhij los muab kev pab ib leeg rau ib leeg thiab teb cov lus nug txog:

  • Medicare los sis Dual Special Needs plans
  • Kev ua kom tiav ib qhov kev tshuaj xyuas kom paub cov kev xav tau
  • Kev nrhiav thiab kev rau npe rau hauv UnitedHealthcare ib daim phiaj uas tej zaum yuav haum zoo rau koj

Peb muaj cov phiaj (plans) tuav pov hwm kho mob uas ntsig txog Medicare ntau yam. Kev xaiv ib daim phiaj tuav pov hwm kho mob tej zaum yuav saib zoo li cov nyom heev. UnitedHealthcare yuav nyob ntawm no los pab kom koj nkag siab txog koj cov kev xaiv. Peb yuav tshuaj xyuas koj cov kev xav tau kev pab them nqi kho mob thiab pab koj xaiv seb daim phiaj tuav pov hwm kho mob ntawm UnitedHealthcare twg -- los sis cov phiaj tuav pov hwm kho mob sib ntxiv ua ke -- tej zaum yuav haum rau koj.

Daim ntawv foos thov kev tiv tauj

* - qhiav tias yuav tsum teb.

Xaus Daim Ntawv Foos

Los ntawm kev xa daim ntawv foos no, koj pom zoo tias UnitedHealthcare tus neeg sawv cev muag ntawv tuav pov hwm uas muaj ntawv tso cai yuav tiv tauj koj hais txog Medicare los sis cov phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Uas Xav Tau Tshwj Xeeb.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink