Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Tau txais kev pab ntau dua thaum muaj Daim Phiaj Uas Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb

UnitedHealthcare Dual Complete® yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare. Koj yuav ceev tau tag nrho koj qhov Medicaid cov kev pab cia, ntxiv rau koj yuav tau txais cov kev pab ntxiv yam tsis muaj nqi ntxiv rau koj them.

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb kheev yuav muaj xws li:

Pab Them Rau Kev Kho Hniav

Kev tu xyuas kaus hniav li ib txwm muaj $0 cov nqi sib pab them (copays) rau hom kev tiv thaiv thiab kev kho hniav tag nrho uas kam them rau.2

Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav nrog kev xa tuaj tom tsev yeej muaj nyob rau hauv cov phiaj muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb li ib txwm muaj los, feem ntau yuav them $0 tus nqi sib koom them rau tag nrho cov tshuaj hauv daim ntawv yuav tshuaj thiab cov tshuaj muaj npe uas them rau. 

Cov Tshuaj Ntawm Txee Hauv Khw Muag Tshuaj (Over-The-Counter, OTC)

Daim npav ntxiv nyiaj mus yuav cov khoom ntsig txog kev noj qab haus huv uas tau tso cai ntau pua yam uas tsis muaj nqi rau koj, suav nrog cov tshuaj ntawm txee hauv khw muag tshuaj (OTC).3

Kev Pab Them Nqi Rau Cov Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

Daim npav ntxiv nyiaj mus yuav cov khoom noj uas them rau nyob rau ntawm ntau lub khw muag khoom los sis hauv online.3

Them Rau Kev Kho Qhov Muag

Tsis muaj cov nqi sib koom them (copays) rau kev mus kuaj qhov muag li ib txwm muaj txhua xyoo thiab nyiaj pab yuav tsom iav qhov muag uas muaj ob lub ntsiab muag dawb.5

Kam Pab Muab Tsheb Thauj Mus Los

Tus nqi sib koom them (copay) $0 rau kev caij tsheb mus los sis rov qab los ntawm tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm los sis lub khw muag tshuaj.

Ntawm no yog peb yam kev xaiv yooj yim los ua kom koj pib tau:

Hu rau tus neeg sawv cev muag ntawv tuav pov hwm uas muaj ntawv tso cai

1-844-812-5967, TTY: 711
Cov xuab moos: 8 AM txog 8 PM, 7 hnub toj ib lim piam*
Se habla español.

Nrhiav ib daim phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Mus ntsib nrog tus neeg sawv cev muag ntawv tuav pov hwm uas muaj ntawv tso cai

Ua daim ntawv form thov kom tiav thiab tus neeg sawv cev muag ntawv tuav pov hwm mam li tiv tauj tuaj rau koj txhawm rau los teem ib lub sij hawm sib tham.

Cov leej neeg ntseeg siab rau peb qhov phiaj xwm kev npaj txog is saws las tuav pov hwm kev noj qab haus huv rau ob tog uas pab lawv tshaj lwm lub tuam txhab is saws las tuav pov hwm1

Thaum muaj UnitedHealthcare Dual Complete, koj yuav tau txais:

Kev xaiv thiab cov lus taw qhia ntau dua
  • Xaiv los ntawm cov kev xaiv daim phiaj tuav pov hwm uas muaj ntau yam, tau txais cov lus teb rau koj cov lus nug txog Medicare thiab Medicaid, thiab nkag siab tias yuav siv koj cov nyiaj pab li cas.
Tsim nqi dua nrog tus nqi pheej yig, pab them nqi kho mob tau zoo tshaj
  • Txaus siab rau cov kev pab ntxiv xws li cov kev nkaug koob cua li ib txwm muaj, kuaj kev mob nkeeg nyob tom tsev txhua xyoo txhawm rau los pab kom koj paub txog koj kev noj qab haus huv ntawm kev mus ntsib kws kho mob, thiab ntau yam ntxiv.4
Muaj kev nkag mus tau rau cov kev kho mob rau tus kheej thiab pab tswj koj txoj kev kho mob
  • Nkag tau mus rau peb lub network uas muaj cov kws pab kho mob coob uas tsis tas muaj ntawv xa mus thiab kev pab tus kheej nrog kev sib koom tes kho mob nyob hauv koj lub tsev.

Saib seb Dual Complete ua hauj lwm li cas

Thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si, tej zaum koj yuav xav tau kev pab them nqi kho mob thiab kev txhawb nqa ntxiv. UnitedHealthcare Dual Complete tuaj yeem pab tau. Saib daim vis dis aus (video) txhawm rau kawm kom paub ntau ntxiv.

Tau txais nyiaj ntau txog peb puas txhiab nyiaj duas las toj ib lub hlis txhawm rau yuav 

khoom noj zoo rau lub cev,

tej khoom siv OTC

thiab tsis tas li ntawd tseem them tej nqi dej nqi hluav taws xob hauv lub tsev.

Thaum koj muaj UnitedHealthcare Dual Complete, nws muaj ntau yam ntxiv rau koj.


*Nyob hauv HI thiab AK, 8 AM txog 8 PM hnub Monday txog Friday, 8 AM txog 5 PM hnub Saturday thiab hnub Sunday.
Cov kev pab, cov yeeb yam thiab/los sis cov khoom siv yuav sib txawv raws daim phiaj/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. Qhov loj thiab me ntawm lub network sib txawv mus raws li lub khw muag khoom.
1 Raws Li hauv CMS thiab Cov Ntaub Ntawv Kev Rau Npe Sab Hauv Lub Tuam Txhab thaum Lub Yim Hli 2021.
2 $0 tus nqi sib koom them (cost-share) rau kev kho hniav nyob hauv-network, tsuas yog cov kev kho mob uas tau hais tseg xwb. Yog hais tias koj daim phiaj tuav pov hwm muab kev pab them nqi kho hniav uas tsis nyob hauv network thiab koj mus ntsib tus kws kho hniav uas tsis nyob hauv network tej zaum koj yuav tau them tus nqi ntau dua, tab txawm cov kev kho mob no tau muab teev ua tus nqi nrog them (copay) $0 los xij.
3 Cov nyiaj pab yuav cov khoom OTC thiab Cov Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev muaj qhov tas sij hawm. Hu rau daim phiaj tuav pov hwm los sis mus saib koj Qhov Pov Thawj Kev Pab Them Rau (EOC) kom paub ntau ntxiv.
4 UnitedHealthcare® HouseCalls tej zaum yuav tsis muaj nyob hauv txhua cheeb tsam.
5 Cov nyiaj pab cuam rau cov tsom iav los sis cov ntug tsom iav npuab lub ntsiab muag (ib qho, ob-qho, peb-qho los sis tus qauv Theem I) uas tau txais kev pab them nqi duav roos rau tag nrho txhua yam nyob rau txhua xyoo los sis txhua ob lub xyoos ib qho twg los tau tib si.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink